Odbiorcy indywidualni zapłacą 7 mld zł za rynek mocy

Odbiorcy indywidualni zapłacą 7 mld zł za rynek mocy

6 b. m. Rada Ministrów skierowała do Sejmu w projekt ustawy o rynku mocy wraz z projektami aktów wykonawczych. Projekt, przygotowany w Ministerstwie Energii po konsultacjach z organizacjami branżowymi, przyjęto 30 czerwca 2017 r. W piśmie do marszałka sejmu premier poinformowała między innymi, że 16 listopada 2016 r. została dokonana pre-notyfikacja w Komisji Europejskiej projektu ustawy o rynku mocy w celu uzyskania pewności prawnej w zakresie uznania przepisów tego projektu za pomoc publiczną. Rynek mocy miałby zacząć funkcjonować w 2021 r.

Prace nad wprowadzeniem rynku mocy w Polsce trwają od początku 2016 r. Koncepcję funkcjonowania rynku mocy opisano w dokumencie pt. „Rozwiązania funkcjonalne rynku mocy”, opublikowanym na stronie internetowej Ministerstwa Energii w dniu 30 września 2016 r. W grudniu ubiegłego roku projekt ustawy o rynku mocy został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Natomiast 16 maja 2017 r. projekt został rozpatrzony przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, a 8 czerwca 2017 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt ustawy oraz rekomendował go Radzie Ministrów.

W czerwcu br. projekt ustawy był przedmiotem prac Komisji Prawniczej, która prowadziła zmiany o charakterze legislacyjnym i redakcyjnym. Wprowadzono w projekcie kilka zmian o charakterze merytorycznym.
Celem ustawy jest zapewnienie średnioterminowego i długoterminowego bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, w sposób efektywny kosztowo, niedyskryminacyjny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z projektem na rynku mocy odbywać się mają aukcje mocy, w których dostawca mocy oferuje operatorowi na okres dostaw obowiązek mocowy, czyli zobowiązanie do pozostawania w okresie dostaw w gotowości do dostarczania określonej mocy elektrycznej do systemu poprzez jednostkę rynku mocy oraz do dostawy określonej mocy elektrycznej do systemu w okresach zagrożenia. Na przyszły rok zaplanowano aukcje główne na dostawy w latach 2021-23.

Z Oceny Skutków Regulacji wynika, że łączne koszty rynku mocy w ciągu 10 lat od wejścia w życie zmian wyniosą prawie 26,9 mld zł, z czego dla odbiorców przemysłowych 2,1 mld zł, dla sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw niebędących odbiorcami przemysłowymi prawie 15 mld zł, a dla gospodarstw domowych prawie 7 mld zł.


Podziel się

Skomentuj