Elektrownia Dolna Odra

Elektrownia Dolna Odra jest elektrownią cieplną, kondensacyjną wchodząca w skład Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.. Elektrownia znajduje się w Nowym Czarnowie koło Gryfina w województwie zachodniopomorskim. 

Historia: 

Pomysł budowy elektrowni na Pomorzu Zachodnim powstał już w 1965 roku, kiedy to na podstawie decyzji Zjednoczenia Energetyki zlecono opracowanie studium lokalizacyjnego elektrowni o mocy 1752 MW (8 bloków ) z możliwością dalszej rozbudowy. Pracę tę zlecono Biuru Projektowemu „Energoprojekt” Warszawa, zaś założenia techniczno – ekonomiczne przygotował „Energoprojekt” Gliwice. Za najkorzystniejszą lokalizację wybrano Nowe Czarnowo, charakteryzujące się następującymi warunkami: 

– możliwością poboru wody do chłodzenia w obiegu otwartym, 

– płaskim terenem nie wymagającym robót niwelacyjnych, 

– niewielką przydatnością terenów w rolnictwie, 

– dogodnym połączeniem kolejowym z linią PKP, 

– ewentualną możliwością wykorzystania Odry do transportu paliwa.

Elektrownia Dolna Odra 

Budowa Elektrowni Dolna Odra była jedną z największych i najważniejszych inwestycji w tamtym okresie, gdyż dzięki niej miał ulec poprawie bilans energetyczny północno – zachodnich regionów kraju. 

Generalny wykonawca tj. Pomorskie Przedsiębiorstwo Budowy Elektrowni i Przemysłu, rozpoczął prace 1 kwietnia 1970 roku. 

Etapy budowy: 

1970. Prace obejmowały: niwelację znacznej części terenu, budowę kilku kilometrów dróg dojazdowych, torów kolejowych, tymczasowego zaplecza technicznego, tj. budowę centralnej betoniarni, warsztatów mechanicznych, bazy transportowej, magazynu materiałów budowlanych. Jednocześnie pośpiesznie budowano hotel robotniczy. 

1971. W dalszym ciągu trwały intensywne prace ziemne: przy kanałach wody chłodzącej, budowie wałów przeciwpowodziowych. W czerwcu rozpoczął funkcjonowanie hotel robotniczy „Na rozstajach”, nieco później stołówka. Przed zimą uruchomiona została kotłownia, która zasilała plac budowy. Dnia 1 listopada rozpoczęły się wykopy pod budynek główny elektrowni. 

1972. Wykonano szereg robót budowlano – montażowych i osiągnięto znaczne zaawansowanie rzeczowe, w szczególności zamknięcie budynku głównego w zakresie dwóch bloków. 

1973. Wykonano większość prac budowlanych i montażowych pierwszego ciągu nawęglania. Na bloku nr 1 zamontowano kocioł, przeprowadzając urzędową próbę wodną 27 lipca. Walczak bloku nr 2 wciągnięto w marcu, a blok nr 3 – w sierpniu. Jesienią przystąpiono do montażu urządzeń drugiego turbozespołu. 

1 lipca Zarządzeniem Dyrektorów Zjednoczenia Energetyki i Zjednoczenia Przedsiębiorstw Budowy Elektrowni i Przemysłu powołane zostało kierownictwo rozruchu elektrowni. 

1974. 10 kwietnia o godz. 6.12 przeprowadzono pierwszą synchronizację z państwowym systemem elektroenergetycznym, a w dniu 29 kwietnia blok nr 1 po pomyślnie przeprowadzonym rozruchu próbnym i odbiorze technicznym został przekazany do eksploatacji wraz z 53 obiektami ogólnoelektrownianymi i pomocniczymi. W dniu 4 maja odbyła się uroczystość oficjalnego uruchomienia elektrowni. W tym również roku przekazano do eksploatacji blok nr 2 ( 1 września) i zsynchronizowano blok nr 3 (31 grudnia). 

1975. W szóstym roku budowy przekazano do eksploatacji: 

– 15 marca – blok nr 3 

– 13 sierpnia – blok nr 4 

– 31 grudnia – blok nr 5 

1976. W roku tym oddano do użytku kolejne dwa bloki: nr 6 (2 sierpnia) i nr 7 (20 listopada). Równolegle z budową elektrowni kontynuowana była i zakończona w IV kwartale budowa rozdzielni Krajnik. W grudniu uruchomiono autotransformator 500 MVA, i 400/220 kV oraz po raz pierwszy włączono do rozdzielni linie 400 kV. 

1977. W styczniu ostatniego roku budowy elektrowni kontynuowano rozpoczęte prace rozruchowe na bloku nr 8. Został on zsynchronizowany z siecią energetyczną 13 stycznia, a po rozruchu próbnym przekazany do eksploatacji – 31 stycznia. 

Tym samym zakończono budowę elektrowni 8 x 200 MW w terminie wynikającym z Uchwały Rady Ministrów z 4 lutego 1972 roku i o 8 miesięcy wcześniej niż zatwierdzono w założeniach techniczno – ekonomicznych budowy. 

Większość przekazanych bloków osiągnęła projektowane zdolności produkcyjne już w pierwszym miesiącu eksploatacji.

Dane techniczne: 

Elektrownia Dolna Odra jest elektrownią systemową. Została zbudowana w latach siedemdziesiątych, a poszczególne jej bloki przekazywane były do eksploatacji w latach 1974÷1977. Elektrownia dysponuje ośmioma blokami o łącznej mocy elektrycznej 1 772 MW i cieplnej 117,4 MWt. Jest konwencjonalną elektrownią blokową, z otwartym układem chłodzenia. W latach 90-tych w Elektrowni Dolna Odra zrealizowano kompleksowy program modernizacji podstawowych urządzeń energetycznych. Produkcja Elektrowni Dolna Odra przeznaczona jest dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i zasilenia w ciepło miasta Gryfino. 

– moc elektryczna 1752 MW, 

– moc cieplna 100 MW. 

 


Podziel się

Skomentuj