Elektrociepłownia Rzeszów

Elekterociepłownia Rzeszów S.A. jest głównym producentem energii cieplnej i eletrycznej dla miasta Rzeszowa i okolicy. Spółka akcyjna od 1 stycznia 1997 roku. Zatrudnia 265 osób. 

Elektrociepłownia Rzeszów 

Historia: 

Historia powstania Elektrociepłowni sięga połowy lat siedemdziesiątych, dokładnie roku 1976. W tym roku rozpoczął się pierwszy etap budowy Elektrociepłowni i trwał do 1983r. W latach 1976-1983 zostały wybudowane 4 kotły WR-25 wraz z obiektami towarzyszącymi uzbrojeniem i urządzeniem terenu dla docelowej rozbudowy Elektrociepłowni. 

Inwestorem pierwszego etapu była Wojewódzka Dyrekcja Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Rzeszowie, a generalnym wykonawcą „ENERGOPRZEM” Przedsiębiorstwo Montażu Elektrowni w Krakowie. Użytkownikiem obiektu zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej MPEC w Rzeszowie. Po zrealizowaniu pierwszego etapu budowy EC Rzeszów pokrywała 27 % zapotrzebowania miasta na energię cieplną. 

W roku 1983 rozpoczął się kolejny, drugi etap rozbudowy Elektrociepłowni. W latach 1983-1988 zostały wybudowane dwa kotły WP-120 o łącznej mocy cieplnej 280 MWt wraz z pomocniczymi obiektami technologicznymi gospodarki paliwowej węgla i oleju, ujęcia wody na rzece Wisłok , stacją 110 /6 kV z układem sieci elektrycznych. 

W tym samym czasie powstały również obiekty pomocnicze, warsztaty, magazyny, sieci technologiczne, została rozbudowana bocznica kolejowa. 

Inwestorem drugiego etapu i przyszłym użytkownikiem obiektu został Zakład Energetyczny, który 1 kwietnia 1986 r. na mocy porozumienia pomiędzy Wojewodą Rzeszowskim a dyrektorem ZEOW w Radomiu przejął od MPEC Rzeszów obiekty wybudowane w okresie pierwszego etapu. 

23 grudnia 1986 r. został uruchomiony pierwszy kocioł WP-120, co przyczyniło się do zmniejszenia odczuwalnego przez mieszkańców Rzeszowa braku ciepła. Zakończenie drugiego etapu budowy pozwoliło wyłączyć z ruchu szereg uciążliwych lokalnych kotłowni. 

W trzecim etapie była planowana budowa dwóch bloków BC-50, które miały wytwarzać energię elektryczną i cieplną w skojarzeniu . Przemiany polityczne i sytuacja gospodarcza kraju w 1990 r. uniemożliwiły realizację prac trzeciego etapu. 

1 kwietnia 1994 r. „Elektrociepłownia Rzeszów Sp. z o.o” została wydzielona ze struktur Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego, zaś 1 stycznia 1997 r. przekształcona w spółkę akcyjną. W połowie lat 90, z myślą o dalszym rozwoju Elektrociepłowni Rzeszów, umocnieniu pozycji rynkowej Spółki i przygotowaniu do efektywnego, skutecznego funkcjonowania na rynku energii oraz w celu dostosowania do wymogów Unii Europejskiej, podjęto decyzję o rozbudowie. 

Oddanie do eksploatacji w dniu 26 maja 2003r. bloku gazowo-parowego, poszerzyło działalność firmy o wytwarzanie energii elektrycznej w układzie skojarzonym z energią cieplną, na bazie gazu ziemnego, w oparciu o technologię przyjazną dla środowiska naturalnego. 

Od dnia 01 lipca 2003r. Elektrociepłownia Rzeszów SA prowadzi komercyjną eksploatację nowego bloku. 

9 maja 2007 roku Elektrociepłownia Rzeszów SA weszła w skład Polskiej Grupy Energetycznej SA 

Od dnia 18 czerwca 2008 roku Firma występuje pod nazwą PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. 

Dane techniczne: 

Podstawowa jednostka wytwórcza: 

– Blok gazowo-parowy 

Blok BGP-100 został zaprojektowany jako podstawowa jednostka wytwórcza elektrociepłowni. W sezonie grzewczym kotły wodne wykorzystywane są do pracy podszczytowej i szczytowej, co w istotny sposób zmniejsza uciążliwość ekologiczną elektrociepłowni. W okresie letnim blok całkowicie pokrywa potrzeby odbiorców w zakresie ciepłej wody użytkowej, wytwarzając jednocześnie dodatkową ilość energii elektrycznej dzięki pełnemu wykorzystaniu części niskoprężnej turbiny parowej. W przekroju całego roku ponad 65% ciepła wysyłanego z elektrociepłowni do miejskiego systemu ciepłowniczego pochodzi z bloku BGP-100, natomiast wyprodukowana energia elektryczna pokrywa praktycznie w całości potrzeby miasta. 

Blok gazowo-parowy stanowi układ kombinowany składający się z: 

– turbozespołu gazowego do produkcji energii elektrycznej, 

– kotła odzysknicowego wykorzystującego ciepło spalin wylotowych z turbiny gazowej do produkcji wody i podgrzewu wody sieciowej, 

– turbiny parowej cieplowniczo-kondensacyjnej do produkcji energii cieplnej i elektrycznej w gospodarce skojarzonej. 

 Główne wskaźniki eksploatacyjne 

Roczna produkcja ciepła wynosi ok. 1900 TJ.


Podziel się

Skomentuj