Fitch jest optymistą, jeśli idzie o polski PKB

Fitch jest optymistą, jeśli idzie o polski PKB

Agencja ratingowa Fitch podwyższyła szacunek wzrostu PKB Polski na 2018 r. do 3,9 proc. z 3,6 proc. szacowanych w grudniu. Agencja obniżyła przy tym prognozy skali podwyżek stóp procentowych przez RPP na lata 2018-2019 o 50 pb i 25 pb – pisze PAP.
– Fitch spodziewa się spowolnienia dynamiki wzrostu [w porównaniu do 2017 r. – przyp. red.), która pozostanie jednak wysoka – 3,9 proc. w 2018 r. i 3,2 proc. w 2019 r. Podczas gdy popyt wewnętrzny pozostanie czynnikiem wspierającym [wzrost – przyp. red.], spowolnienie odzwierciedla głównie spodziewane ograniczenie dynamiki konsumpcji [do 4,0 proc. w 2018 roku z 4,7 proc. wg Fitch – przyp. red.], wobec zanikania efektów wpływu wzrostu transferów socjalnych. Bardziej restrykcyjna polityka monetarna również będzie ważyć na popycie wewnętrznym.
– Eksport (…) skorzysta na poprawie sytuacji w gospodarce eurolandu, choć kontrybucja eksportu netto pozostanie bliska zeru, co odzwierciedlać będzie wysoki udział importu w inwestycjach i dobrach konsumpcyjnych. Mocny i gwałtowny spadek bezrobocia oznacza ograniczenia w mocach przerobowych spowodowane niedoborami pracowników, co stanowi negatywny czynnik ryzyka dla wzrostu – informuje agencja.
Fitch spodziewa się, że RPP będzie stopniowo podwyższać stopy procentowe, ale będzie to robić w wolniejszym niż poprzednio prognozowano tempie – o 50 pb. w 2018 r. i o kolejne 75 pb. w 2019 r.
Agencja prognozuje mniej stromą ścieżkę podwyżek, ponieważ „napływ zagranicznych pracowników (głównie z Ukrainy) oraz wzrost wydajności pracy pomógł ograniczyć przyrost inflacji”. – Fitch oczekuje podwyżek stóp procentowych przez EBC, co będzie wspierać zacieśnianie [otoczenia monetarnego – PAP] w Polsce w 2019 r.
7 marca analizę gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej w minionym roku i prognozy na 2018 r. przedstawiła Komisja Europejska. W przypadku Polski wskazano na silny wzrost gospodarczy, stabilność sektora finansowego i niskie bezrobocie. Generalnie kondycja gospodarki całej Wspólnoty została oceniona pozytywnie. Zwrócono przy tym uwagę na zakłócenia równowagi makroekonomicznej we Włoszech, Chorwacji i na Cyprze.
Zdaniem KE po wzroście PKB o 4,6 proc. w 2017 r. polska gospodarka urośnie w 2018 r. o 4,2 proc., a w 2019 r. wzrost gospodarczy wyniesie 3,6 proc.


Podziel się

Skomentuj