Nie matura lecz chęć szczera zrobi członka rad nadzorczych

Nie matura lecz chęć szczera zrobi członka rad nadzorczych

Senat nie zaproponował poprawek do ustawy, zgodnie z którą osoby wybrane przez pracowników do rady nadzorczej firmy Skarbu Państwa lub grupy kapitałowej nie będą musiały m.in. spełniać wymogu posiadania wyższego wykształcenia . Za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 62 senatorów, 24 było przeciw, a od głosu wstrzymało się 2.
Senat odrzucił przy tym wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy w całości, a także o przyjęcie ustawy z 2 poprawkami, które miały porządkować terminologię ustawy. Nowelę ustawy przygotowała grupa posłów PiS: o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
Uchwalona przez Sejm 1 marca ustawa przewiduje zwolnienie kandydatów na członków organu nadzorczego wybranych przez pracowników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa z szeregu warunków, jakie muszą spełniać pozostali kandydaci do tych organów.
Osoby wybierane do organu nadzorczego przez pracowników, według nowych zapisów, nie będą musiały mieć pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą uznanego w Polsce oraz m.in. posiadać potwierdzenia złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Ustawa poszerza też uprawnienia pracowników do udziału w wyborze organów nadzorczych podmiotów, które powstały w wyniku komercjalizacji i działają w ramach grupy kapitałowej.
Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Teraz trafi do prezydenta.
Można pójść dalej i zrezygnować z egzaminowania kandydatów na członków rad nadzorczych; wystarczy tylko dobrze przypatrzeć się buziom…


Podziel się

Skomentuj