PGE: Chcemy być firmą nowoczesną, innowacyjną i szybko reagującą na zmiany otoczenia

PGE: Chcemy być firmą nowoczesną, innowacyjną i szybko reagującą na zmiany otoczenia

Zysk netto grupy PGE, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej, wyniósł w 2017 r. 2,66 mld zł wobec 2,568 mld zł zysku rok wcześniej – poinformowała spółka w raporcie rocznym – podała PAP. Wcześniej PGE szacowała, że jej zysk netto wyniósł 2,641 mld zł. Zysk operacyjny grupy PGE wyniósł w 2017 r. 3,62 mld zł wobec 3,512 mld zł zysku rok wcześniej, a EBITDA wzrosła do 7,650 mld zł z 7,376 mln zł w 2016 r.

Wyniki PGE są zgodne z wcześniejszymi szacunkami grupy. W lutym spółka szacowała, że 2017 r. EBITDA 7,601 mld zł, a zysk netto jednostki dominującej 2,641 mld zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się tymczasem przed publikacją wstępnych wyników 7,69 mld zł EBITDA i 3,47 mld zł zysku netto. Skorygowana EBITDA, oczyszczona ze zdarzeń jednorazowych, wyniosła 6,5 mld zł, czyli o 5 proc. więcej rdr. Spółka podała, że to efekt większego wolumenu produkcji z węgla brunatnego, pozytywnego wpływu nabytych aktywów, a także wyższego zwrotu z dystrybucji.

Przychody ze sprzedaży netto PGE wyniosły w 2017 roku 23,1 mld zł wobec 28,1 mld zł rok wcześniej. Rekompensaty KDT wyniosły 1.284 mln zł wobec 668 mln zł w 2016 r.

Wybrane dane [mln zł] 4Q2017 4Q2016 rdr FY2017 FY2016 rdr
Przychody ze sprzedaży 6 407 7 529 -15% 23 100 28 092 -18%
Powtarzalne przychody 6 403 7 393 -13% 21 885 27 572 -21%
EBITDA 1 542 2 590 -40% 7 650 7 376 4%
EBITDA powtarzalna 1 592 1 751 -9% 6 481 6 151 5%
EBIT -195 1 665 n.a. 3 620 3 512 3%
EBIT powtarzalny 770 991 -22% 3 445 3 292 5%
Zysk netto dla akcjonariuszy -300 1 366 n.a. 2 660 2 568 4%
Zysk netto dla akcjonariuszy – bez odpisów 369 1 414 -74% 3 393 3 363 1%

Grupa podała w raporcie, że EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła w 2017 r. 4.099 mln zł (4.182 mln zł rok wcześniej), EBITDA segmentu Dystrybucja 2.333 mln zł (2.230 mln zł rok wcześniej), EBITDA segmentu Obrót 811 mln zł (500 mln zł rok wcześniej), a EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna 364 mln zł (365 mln zł rok wcześniej).

EBITDA (w mln zł) 4Q2017 4Q2017 rdr FY2017 FY2016 rdr
Energetyka Konwencjonalna 698 1 736 -60% 4 099 4 182 -2%
Energetyka Odnawialna 125 109 15% 364 365 0%
Dystrybucja 526 545 -3% 2 333 2 230 5%
Obrót 197 180 9% 811 500 62%

Marża EBITDA PGE wyniosła w 2017 r. 33 proc. wobec 26 proc. rok wcześniej. Na koniec grudnia 2017 r. wskaźnik dług netto/LTM EBITDA wyniósł 0,99x wobec 0,69x w 2016 r.

– Rok 2017 był czasem intensywnych prac inwestycyjnych i przygotowań do ogłoszenia i wdrożenia strategii ciepłownictwa, ale przede wszystkim upłynął on pod znakiem imponującej transakcji przejęcia polskich aktywów EDF, funkcjonujących już dziś pod nazwą PGE Energia Ciepła – mówi Henryk Baranowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

W samym IV kwartale EBITDA grupy PGE wyniosła 1,54 mld zł, co oznacza spadek o 40 proc. rdr. Oczyszczona EBITDA wyniosła w tym okresie 1,59 mld zł, czyli spadła o 9 proc. rdr.

W 2017 r. produkcja energii w Grupie wyniosła 56,79 TWh, z czego 39,05 TWh pochodziło z węgla brunatnego. Jak wyjaśnia spółka, to efekt krótszego czasu postoju bloków w remontach i modernizacjach Elektrowni Bełchatów, powrotu bloków 2, 3 i 6 po remontach „średnich” i powrotu bloku 10 modernizowanego w okresie bazowym.
Produkcja energii z węgla kamiennego wyniosła 12,35 TWh i wzrosła o 9 proc. r/r. Jest to związane z przejęciem aktywów PGE Energia Ciepła. Fuzja wpłynęła także pozytywnie na wolumen produkcji z gazu, który wzrósł o 23 proc. i w raportowanym okresie wyniósł 2,87 TWh. Na wynik ten wpłynęło również przekazanie do eksploatacji na początku 2017 r. nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Gorzów.

Produkcja energii w elektrowniach wiatrowych wzrosła o 19 proc. r/r osiągając wartość 1,28 TWh, co według PGE jest wynikiem sprzyjających warunków pogodowych. Wolumen dystrybucji energii elektrycznej wyniósł w 2017 roku 35,34 TWh.

Dane operacyjne Jedn. 4Q2017 4Q2016 Różnica FY2017 FY2016 Różnica
Produkcja energii elektrycznej netto TWh 15,33 14,63 5% 56,79 53,67 6%
Sprzedaż na rynku hurtowym TWh 7,15 15,74 -55% 22,67 59,13 -62%
Sprzedaż do odbiorców finalnych TWh 10,7 11,02 -3% 40,43 42,96 -6%
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 9,14 8,89 3% 35,34 34,32 3%

Odpowiadając na wyzwania nowoczesnej energetyki, rosnące oczekiwania klientów oraz coraz bardziej restrykcyjną politykę klimatyczną obraliśmy kurs na bezpieczeństwo energetyczne i cieplne, tak na poziomie krajowym, jak i na poziomie lokalnych ośrodków miejskich. Jesteśmy firmą, która ma dobrą sytuację finansową i która realizuje niezbędne inwestycje. Nasze zaangażowanie w modernizację polskiej energetyki to przejaw troski o jakość powietrza oraz odpowiedzialne podejście do wykorzystania zasobów naturalnych, jakimi dysponujemy w kraju – mówi Henryk Baranowski.

Nakłady na inwestycje w 2017 r. wyniosły 6,8 mld zł i były o 17 proc. niższe niż przed rokiem (8,15 mld ). Zaawansowanie prac przy budowie 2 bloków w Elektrowni Opole o łącznej mocy 1800 MWe wyniosło ok. 90 procent. Obecnie negocjowana jest treść aneksu do umowy, który ma wskazywać nowe terminy oddania bloków do eksploatacji – na podstawie harmonogramu zaproponowanego przez Generalnego Wykonawcę – i uregulować odpowiedzialność za opóźnienie. Partnerem PGE w tych rozmowach jest generalny wykonawca inwestycji, czyli wszystkie firmy tworzące konsorcjum: Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa i Rafako wraz z GE Power, który formalnie jest liderem konsorcjum.

Sukcesywnie postępuje również budowa bloku o mocy 490 MWe w Turowie. Rozpoczęto montaż turbozespołu, prowadzone są prace w zakresie układów pomocniczych, m.in. instalacji odsiarczania spalin wraz z magazynem gipsu. Ogólne zaawansowanie prac na terenie budowy wyniosło ok. 50 proc.

PGE kontynuuje kompleksową współpracę ze start-upami. PGE Ventures, fundusz CVC powołany przez Grupę PGE do inwestowania w obszarze nowych technologii, uruchomił we wrześniu szeroko zakrojony program scoutingowy, w ramach którego chęć współpracy z PGE zgłosiło prawie 150 start-upów. Z dwoma z nich fundusz podpisał już umowy inwestycyjne, a kolejne trzy umowy są właśnie finalizowane. W następnym etapie PGE Ventures zamierza rozbudować portfel inwestycji o kolejnych, co najmniej osiem inwestycji kapitałowych, a w drugim programie scoutingowym rozszerzy zasięg poszukiwań innowacyjnych start-upów o kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Pracujemy nad ugruntowaniem pozytywnego wizerunku PGE. Firmy świadomej zachodzących zmian i stojących przed nami wyzwań. Chcemy być firmą nowoczesną, innowacyjną i szybko reagującą na zmiany otoczenia, przy jednoczesnym poszanowaniu dla środowiska naturalnego. Nasze działania w nadchodzących latach będą zmierzać właśnie w tym kierunku. Chcemy kreować w naszym kraju odpowiedzialną energetykę jutra – powiedział prezes Henryk Baranowski.


Podziel się

Skomentuj