TGE: Podsumowanie roku 2017 na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych TGE

TGE: Podsumowanie roku 2017 na rynkach energii elektrycznej, gazu ziemnego i praw majątkowych TGE

Energia elektryczna Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2017 roku 111 656 505 MWh, co oznacza spadek o 11,8 proc. w stosunku do roku 2016. Na rynku spot wolumen spadł o 8,6 proc. do poziomu 25 246 105 MWh. Wolumen na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniósł 25 155 500 MWh, malejąc o 8,7 proc., a na Rynku Dnia Bieżącego 90 605 MWh, wzrastając o 27,0 proc. Spadek o 12,7 proc. miał miejsce na Rynku Terminowym Towarowym (RTT), gdzie wolumen obrotu wyniósł 86 410 400 MWh.

W grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł łącznie 13 321 363 MWh – o 51,2 proc. więcej niż w grudniu roku 2016. Obrót na RTT obejmował 10 790 751 MWh (wzrost o 74,4 proc. r/r), a na rynku spot – 2 530 612 MWh (spadek o 3,7 proc. r/r).

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2017
na poziomie 157,96 zł/MWh, malejąc o 3,78 zł/MWh względem roku 2016. Analogiczna cena dla grudnia wyniosła 146,52 zł/MWh, co oznacza spadek w skali miesięcznej
o 25,30 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2018 (BASE_Y-18) wyniosła w całym 2017 roku 167,50 zł/MWh, co oznacza wzrost o 8,24 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-17 w roku 2016. W grudniu analogiczna cena BASE_Y-18 wzrosła względem listopada o 3,43 zł/MWh, do poziomu 177,63 zł/MWh.

Gaz ziemny Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w roku 2017 wyniósł 138 656 413 MWh, co oznacza wzrost r/r o 21,1 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 23 992 273 MWh, malejąc względem roku 2016 o 2,5 proc. Na RDNg wolumen wyniósł 19 265 136 MWh (spadek o 1,9 proc.), a na RDBg 4 727 137 MWh (spadek o 4,7 proc.). O 27,6 proc., do poziomu 114 664 140 MWh, wzrósł natomiast wolumen obrotu na RTT, co stanowi najlepszy wynik roczny w historii TGE.

W grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł łącznie 7 562 098 MWh – o 40,7 proc. mniej niż w grudniu roku 2016. Obrót na RTT obejmował 5 419 698 MWh, a na rynku spot – 2 142 400 MWh.

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2017 roku 83,66 zł/MWh, czyli o 12,50 zł/MWh więcej niż w roku 2016. Analogiczna cena grudniowa wzrosła w skali miesięcznej o 1,64 zł/MWh, do poziomu 93,60 zł/MWh. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2018 (GAS_BASE_Y-18) wyniosła w 2017 roku 81,79 zł/MWh, czyli o 7,29 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-17 w roku 2016. W grudniu analogiczna cena GAS_BASE_Y-18 wyniosła 87,61 zł/MWh, a więc o 0,66 zł/MWh więcej niż w listopadzie.

Prawa majątkowe Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w ubiegłym roku 59 092 597 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2016 o 16,7 proc. W grudniu wolumen ten wyniósł 5 188 830 MWh – o 29,0 proc. więcej niż w grudniu roku 2016.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych oraz instrumenty na RTT) ukształtował się w roku 2017 na poziomie 30 055 941 MWh, a więc o 23,6 proc. wyższym niż w roku 2016. Wolumen zielonych certyfikatów kontraktowany na sesjach RPM wyniósł 10 031 341 MWh (wzrost r/r o 35,9 proc.), a w ramach instrumentów na RTT – 1 070 000 MWh (wzrost r/r o 121,5 proc.).

Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2017 roku dla instrumentu PMOZE_A 38,83 zł/MWh, czyli o 34,80 zł/MWh mniej w porównaniu do roku 2016. W grudniu cena ta wzrosła względem listopada o 3,14 zł/MWh, do poziomu 44,94 zł/MWh.

Średnioważona cena sesyjna dla instrumentu PMOZE-BIO w 2017 – pierwszym pełnym roku notowań tego instrumentu – wyniosła 333,97 zł/MWh. W grudniu cena wzrosła m/m o 1,47 zł/MWh i osiągnęła poziom 317,95 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2017 wyniósł 399 863 toe. Oznacza to najlepszy wynik w historii notowań na TGE i wzrost r/r o 27 proc. Obrót sesyjny dla instrumentu PMEF wyniósł 235 853 toe, a średnioważona cena roczna na sesjach spadła r/r o 283,99 zł/toe, do poziomu 693,36 zł/toe. W grudniu cena ta spadła względem listopada o 83,57 zł/MWh i wyniosła 385,56 zł/MWh.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia W grudniu 2017 r. w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 1 212 402 MWh, dla których cena średnioważona wyniosła 0,57 zł/MWh. W całym roku 2017 zawarto transakcje o wolumenie 2 548 261 MWh, przy cenie średnioważonej 0,56 zł/MWh.

Węgiel energetyczny Indeks cen węgla energetycznego wg danych ARP loco kopalnia dla energetyki zawodowej i przemysłowej PSCMI 1 na koniec listopada 2017 r. wyniósł 211,41 zł/t, co stanowi wzrost o 1,27 proc. w stosunku do października 2017 r., zaś cena za 1 GJ energii wzrosła o 1,27 proc., do 9,57 zł/GJ. Natomiast indeks PSCMI 2, odzwierciedlający ceny dla ciepłowni przemysłowych i komunalnych, wzrósł o 1,23 proc. w tym samym okresie i wynosi 256,65 zł/t. W przeliczeniu na jednostkę energii indeks ten wzrósł o 1,92 proc., osiągając wartość 10,62 zł/GJ.

Zmiana indeksów miesięcznych w porównaniu do listopada 2016 r. wyniosła 21,92 zł/t dla PSCMI 1 (wzrost o 11,57 proc.) i 47,76 zł/t, albo 22,86 proc., dla PSCMI 2. W odniesieniu do 1 GJ cena wzrosła r/r o odpowiednio 0,92 zł/GJ (10,64 proc.) i 1,94 zł/GJ (22,35 proc.).

Nowi uczestnicy Na koniec grudnia 2017 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miały 72 spółki. Liczba członków Rejestru Świadectw Pochodzenia na 31 grudnia 2017 r. wynosiła 3 444, w grudniu przybyło 23 członków rejestru. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 330 podmiotów.

 

Załącznik do Informacji prasowej

 

Energia elektryczna Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
razem 13 321 363 10 711 057 8 812 663
RDB 5 909 5 863 6 141
RDN 2 524 702 2 102 052 2 620 369
RTT 10 790 751 8 603 142 6 186 153

 

Gaz ziemny Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
razem 7 562 098 14 701 241 12 754 263
RDBg 493 408 418 321 585 394
RDNg 1 648 992 1 760 496 2 910 288
RTT 5 419 698 12 522 424 9 258 581

 

Prawa Majątkowe


dla energii elektrycznej

Wolumen miesięczny (MWh) Wolumen (MWh) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
razem 5 188 830 3 820 274 4 022 992
zielone certyfikaty 3 985 800 2 887 763 1 765 319
sesje RPM 1 045 638 1 331 697 630 366
TP na RPM 2 932 161 1 538 066 1 100 953
RTT 8 000 18 000 34 000
błękitne certyfikaty 52 087 51 778 46 786
sesje RPM 34 065 34 109 31 275
TP na RPM 18 022 17 669 15 511
żółte
certyfikaty
425 737 297 222 445 183
sesje RPM 157 350 151 856 92 544
TP na RPM 268 387 145 366 352 639
czerwone certyfikaty 714 281 462 389 1 722 037
sesje RPM 255 554 167 971 507 667
TP na RPM 458 727 294 418 1 214 369
fioletowe certyfikaty 10 925 121 122 43 668
sesje RPM 10 925 15 067 5 832
TP na RPM 0 106 055 37 836

 

Prawa Majątkowe


dla efektywności energetycznej

Wolumen miesięczny (toe) Wolumen (toe) w miesiącu poprzednim Wolumen miesięczny (toe) w roku poprzednim
razem (białe certyfikaty) 55 671 50 677 64 554
sesje RPM 36 128 29 865 52 827
TP na RPM 19 544 20 812 11 727

 


Podziel się

Skomentuj