Trzeci kwartał Polenergii pod znakiem znakomitej wietrzności, wysokiego wyniku segmentu obrotu oraz stabilnej energetyki konwencjonalnej

Trzeci kwartał Polenergii pod znakiem znakomitej wietrzności, wysokiego wyniku segmentu obrotu oraz stabilnej energetyki konwencjonalnej

Po trzech kwartałach 2017 roku Polenergia S.A. największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna osiągnęła ponad 2 mld PLN przychodów ze sprzedaży. Skorygowana EBITDA wyniosła ponad 136 mln PLN, a skorygowany zysk netto blisko 21 mln PLN. W tym czasie Grupa Polenergia – pomimo bardzo trudnej sytuacji na rynku – osiągnęła wynik na poziomie skorygowanej EBITDA wynoszący 136,1 mln PLN, co stanowi jedynie 12-procentowy spadek w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Złożyły się na to m.in. wyniki energetyki konwencjonalnej 63,9 mln PLN, energetyki wiatrowej 55,3 mln PLN, segmentu dystrybucji 13 mln PLN, segmentu obrotu 9,2 mln PLN oraz segmentu biomasy 1,3 mln PLN.

Wynik segmentu energetyki konwencjonalnej w ujęciu narastającym zanotował spadek EBITDA o 12,4 mln PLN, co było związane głównie z dokonaną w ubiegłym roku aktualizacją prognoz cen energii elektrycznej, gazu i CO2 na lata 2016-2020. Należy odnotować, że wynik EBITDA uzyskany w samym trzecim kwartale był o 2,1 mln PLN wyższy od ubiegłorocznego wyniku, co było efektem wyższej korekty rekompensaty gazowej za 2016 ujętej w trzecim kwartale 2017 roku (zgodnie z Informacją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 53/2017 z 2 sierpnia 2017 roku).

Segment energetyki wiatrowej zanotował przez trzy kwartały wprawdzie spadek narastającego wyniku EBITDA o 14 mln PLN w stosunku do analogicznego okresu w roku 2016, co było konsekwencją niższych cen zielonych certyfikatów, wyższych stawek podatku od nieruchomości w niektórych spółkach oraz wyższych kosztów związanych z nieprzewidzianymi naprawami. Został on jednak skompensowany wyższą produktywnością i oszczędnościami na koszcie serwisu. Dzięki temu wyniki samego trzeciego kwartału były zdecydowanie lepsze od osiągniętych w 2016 roku o 5,1 mln PLN. Wszystko za sprawą znakomitych warunków wietrznych jak i najnowocześniejszych technologii stosowanych przez Polenergię, które pozwoliły skompensować negatywne czynniki.

EBITDA segmentu obrotu osiągnięta od początku roku, jak i w samym trzecim kwartale 2017 roku była lepsza od ubiegłorocznej odpowiednio o 14,1 mln PLN i 9,9 mln PLN. W 2016 odnotowano istotny spadek cen zielonych certyfikatów – zarówno w ujęciu narastającym jak też i w trakcie trzeciego kwartału, co negatywnie wpłynęło na wartość EBITDA tego okresu. W 2017 roku w analizowanym okresie odnotowano pozytywny trend cen zielonych certyfikatów, co przełożyło się na poprawę wyniku. Dodatkowo za sprawą wyższej marżowość spółka odnotowała lepsze wyniki w obszarze handlu energią elektryczną.

Ostatnie sześć miesięcy dla Polenergii, to okres utrzymującej się znakomitej wietrzności, która wprost przekłada się na zdecydowanie wyższą produkcję farm wiatrowych. W trzecim kwartale udało się nam podwyższyć produktywność o 18 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem i zdecydowanie przekraczamy produktywność całej polskiej branży wiatrowej. Jest to efekt nie tylko doskonałej lokalizacji naszych farm wiatrowych oraz wybranej najnowocześniejszej technologii, ale również realizowanej optymalizacji kosztów operacyjnych. Wciąż poprawiamy wyniki w obszarze programu oszczędnościowego, co pozwoliło w tym roku obniżyć te koszty już o 4,4 mln PLN. Dzięki temu skutecznie walczymy z nadal niskimi cenami zielonych certyfikatów i wyższymi kosztami podatku od nieruchomości. Nasz pionowo zintegrowany profil działalności wspierają bardzo dobre wyniki segmentu obrotu oraz stabilny wynik Elektrociepłowni Nowa Sarzyna – stwierdza Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Od stycznia do września 2017 roku skorygowana marża EBITDA wyniosła 6,8% i była niższa od ubiegłorocznej. W trzecim kwartale tego roku marża wyniosła 8,2% i była wyższa w stosunku do ubiegłego roku, głównie za sprawą znakomitej wietrzności oraz wzrostu cen certyfikatów. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym z wyłączeniem działalności obrotu (segment ten charakteryzuje się minimalną marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji) spadła o 3 p.p do 32,5 proc., natomiast w trzecim kwartale 2017 roku była o ponad 6 p.p. wyższa i wyniosła 36,6 proc.

Na poziomie zysku netto wynik spółki został obciążony w trzecim kwartale 2017 roku odpisami o wartości 99 mln PLN aktualizującymi projekty: rezygnacja z budowy farmy wiatrowej w Grabowie, odpis aktualizujący wartość środków trwałych Elektrowni Północ, zaniechanie działalności spółki Grupa PEP Biomasa Energetyczna Południe. Mimo iż odpisy miały charakter niegotówkowy i nie miały wpływu na wynik EBITDA, to pozytywnie wpłynęły na stan gotówki w związku ze znaczącym zwrotem opłaty przyłączeniowej w Grabowie. Ponadto, Polenergia optymalizuje zadłużenie farm wiatrowych. Spółka zakończyła reprofilowanie kredytu farmy wiatrowej Dipol (Puck), co w ciągu najbliższych czterech lat pozytywnie wpłynie na wynik finansowy Grupy na poziomie około 7 mln PLN.

– Konsekwentnie zmieniamy Polenergię w nowoczesną, efektywną spółkę energetyczną. Jesteśmy na zaawansowanym etapie przygotowania strategii dywersyfikacji technologicznej jak i geograficznej, której ogłoszenie nastąpi w przyszłym roku, gdy znane będą już wszystkie efekty tegorocznych zmian ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zmiany te dotyczą m.in. wysokości opłaty zastępczej, co bezpośrednio wpływa na refinansowanie naszych farm wiatrowych. Chcemy też poczekać na zatwierdzenie zmian przywracając stan obowiązujący przed przyjęciem ubiegłorocznej ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych proponowanych przez Ministerstwo Energii, aby definitywnie wyjaśnić wątpliwości dotyczące opodatkowania wiatraków. Nadal aktywnie szukamy projektów magazynowania energii w Europie z naszym partnerem Convergent Energy – dodaje Jacek Głowacki wiceprezes Polenergii.

Grupa realizuje prace w zakresie analizy potencjalnych projektów inwestycyjnych dotyczących magazynowania energii. Trwają analizy prawne i ekonomiczne kolejnych zmian Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii obniżających poziom opłaty zastępczej. Polenergia zgodnie z planem rozwija morskie farmy wiatrowe o łącznej mocy 1200 MW, które dla projektów Bałtyk Środkowy II i Bałtyk Środkowy III mają prawomocne Decyzje Środowiskowe.

 

Na zdjęciu: Farma Wiatrowa Puck


Podziel się

Skomentuj