Polenergia skutecznie redukuje koszty w tle rosnącej produktywności

Polenergia skutecznie redukuje koszty w tle rosnącej produktywności

Polenergia S A – największa polska prywatna, pionowo zintegrowana grupa energetyczna przedstawiła skonsolidowany raport za I półrocze 2017 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,343 mld PLN, skorygowana EBITDA ponad 81 mln PLN, a skorygowany zysk netto blisko 5 mln PLN.

W pierwszych dwóch kwartałach 2017 roku Grupa Polenergia osiągnęła wynik na poziomie skorygowanej EBITDA wynoszący 81,3 mln PLN. Złożyły się na to m.in. wyniki energetyki wiatrowej 40,5 mln PLN, energetyki konwencjonalnej 34,9 mln PLN, segmentu dystrybucji 8 mln PLN, segmentu obrotu 1,7 mln PLN oraz segmentu biomasy 0,8 mln PLN. Spółka kontynuuje program oszczędnościowy w wyniku którego koszty operacyjne zredukowano w tym roku o 4 mln PLN. Oszczędności na poziomie Centrali oraz renegocjacja umów serwisowych turbin w farmach wiatrowych zachęcają do kolejnych redukcji kosztów w innych farmach.

– Analizując tegoroczne wyniki Polenergii na szczególną uwagę zasługuje efekt lepszej wietrzności oraz utrzymania na bardzo dobrych poziomach dostępności turbin. Produkcja farm wiatrowych była aż o 16 proc. wyższa w porównaniu z ubiegłym rokiem. Spółka po raz kolejny znacząco przekroczyła produktywność całej branży wiatrowej. Pomimo negatywnego wpływu wyższego podatku od nieruchomości w niektórych farmach wiatrowych, nadal nasze obiekty mają bardzo niskie koszty operacyjne, które w tym roku udało się dodatkowo obniżyć o 9 proc. Nasza optymalna baza kosztowo pozwala przynajmniej w części zniwelować utrzymające się niskie ceny zielonych certyfikatów, co widać szczególnie w wyniku drugiego kwartału – wylicza Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Segment energetyki wiatrowej w pierwszych sześciu miesiącach 2017 roku zanotował spadek EBITDA w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, który był efektem obniżenia przychodów z powodu niższych cen zielonych certyfikatów oraz wzrostu kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, skompensowanych oszczędnościami na serwisie technicznym. W drugim kwartale 2017 roku segment energetyki wiatrowej zanotował 17 proc. wzrost wyniku za sprawą wyższego wolumenu produkcji i oszczędności na serwisie technicznym, których znaczący wpływ został jedynie częściowo obniżony przez spadek cen zielonych certyfikatów oraz wzrost podatku od nieruchomości.

EBITDA segmentu energetyki konwencjonalnej była zgodna z oczekiwaniami i niższa od ubiegłorocznej w związku z wpływem aktualizacji (w pierwszym kwartale 2016) prognoz cen energii elektrycznej, gazu i CO2 na lata 2016-2020. Spowodowało to zmianę alokacji przychodów z rekompensaty kosztów osieroconych w całym okresie systemu rekompensat, skompensowanym częściowo przez wyższe przychody z rekompensaty kosztów gazu w 2017 w związku z wyższą ceną gazu.

W pierwszym półroczu EBITDA segmentu obrotu była lepsza do ubiegłorocznej. Duży wpływ na wynik miała wycena portfela certyfikatów. Indeks certyfikatów spadł z poziomu 108,60 PLN/MWh na koniec grudnia 2015 roku do poziomu 69 PLN/MWh na koniec czerwca 2016 roku, podczas gdy w 2017 roku cena certyfikatów spadła z 37,76 PLN/MWh na koniec grudnia 2016 roku do 22,46 PLN/MWh na koniec czerwca 2017 roku. W wartościach bezwzględnych oznacza to niższy spadek cen i przekłada się na bardziej widoczny efekt tej redukcji w analogicznym okresie 2016 roku. Spadek cen rynkowych certyfikatów wciąż wpływa negatywnie na uzyskiwane ceny sprzedaży oraz powoduje przeszacowanie stanu niesprzedanych certyfikatów.

EBITDA segmentu dystrybucji była w pierwszym półroczu niższa niż przed rokiem, co było w głównej mierze spowodowane rozwiązaniem rezerwy na rozliczenia z kontrahentem w pierwszym kwartale 2016 roku oraz niższą marżą na dystrybucji energii elektrycznej w 2017 roku. Także EBITDA segmentu biomasy okazała się niższa od ubiegłorocznego wyniku z powodu kontynuacji niższych wolumenów i cen sprzedaży pelletu.

W rezultacie opisanych powyżej zdarzeń skorygowana marża EBITDA w ujęciu narastającym wyniosła 6,1 proc. i była 2,6 p.p. niższa od ubiegłorocznej. Marża EBITDA na wyniku skorygowanym (z wyłączeniem działalności obrotu – segment ten charakteryzuje się minimalną marżą jednostkową przy bardzo wysokim wolumenie transakcji – przychody ze sprzedaży stanowiły w okresie sześciu miesięcy 2017 roku około 80% przychodów Grupy) spadła w omawianym okresie o 7,3 p.p. do 30,4 proc.

– Pozytywnie odbieramy niektóre sygnały płynące od regulatora związane z nowelizacjami ustaw dotyczących rynku OZE. Ustawa Odległościowa może ulec zmianie przywracając historyczny stan prawny podatku od nieruchomości, natomiast ustalenie obowiązku zakupu świadectw pochodzenia energii z OZE na poziomie 17,5 proc. w 2018 roku jest sygnałem dającym nadzieję na zmniejszenie nadpodaży zielonych certyfikatów. Z drugiej strony obawiamy się bardzo istotnego ograniczenia poziomu opłaty zastępczej, która w przyszłości negatywnie wpłynie na wzrost cen – stwierdza Jacek Głowacki, kierujący pracami zarządu Polenergii.

Równolegle z bieżącą działalnością operacyjną, Spółka kontynuuje prace nad rozwojem nowych projektów i przygotowaniem nowej strategii. Projekty morskich farm wiatrowych utrzymały potencjał wzrostu wartości. Zarówno Bałtyk Środkowy II jak i Bałtyk Środkowy III mają prawomocne Decyzje Środowiskowe wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, a publiczne wypowiedzi przedstawicieli rząd wskazują, że Rada Ministrów zamierza postawić na morskie farmy wiatrowe. Podpisana w drugim kwartale 2017 roku umowa o współpracy z Convergent Energy + Power w zakresie systemów magazynowania energii, daje możliwość wejścia Polenergii na nowy, bardzo obiecujący sektor energetyki zarówno w Polsce jak i Europie Zachodniej.

Na zdjęciu: farma wiatrowa Rajgród


Podziel się

Skomentuj