Moody’s przychylna dla Polski

Moody’s przychylna dla Polski

Agencja Moody’s potwierdziła w piątek rating Polski na poziomie A2/P-1. Jednocześnie podniosła jego perspektywę do stabilnej z negatywnej – podała PAP. Ocena agencji Moody’s jest zgodna z oczekiwaniami analityków, którzy spodziewali się utrzymania ratingu kredytowego Polski. Część z nich dopuszczała także możliwość podniesienia perspektywy ratingu ze względu na dobrą sytuację gospodarczą kraju. Wśród czynników, które przyczyniły się do podwyższenia perspektywy agencja wymienia: niższe ryzyko luźnej polityki fiskalnej, w tym utrzymanie deficytu sektora finansów publicznych poniżej 3 proc. PKB oraz stabilizację długu publicznego w okolicach 55 proc.; ograniczoną niepewność wywodzącą się z prowadzonej przez rząd polityki, co doprowadzi do osłabienia wpływu czynników ryzyka dla otoczenia biznesowego i napływu inwestycji.
„Główną przesłanką za decyzją Moody’s o zmianie perspektywy dla ratingu polskiego rządu do stabilnej z negatywnej jest oczekiwanie, iż wpływ negatywnych czynników ryzyka dla sytuacji fiskalnej, które doprowadziły do (nadania – PAP) negatywnej perspektywy rok temu ustaje oraz że wskaźniki długu pozostaną relatywnie korzystne” – napisano w komunikacie do decyzji.
„Patrząc w przyszłość, Moody’s spodziewa się, że rząd nadal będzie przestrzegać 3-proc. limitu sektora finansów publicznych w relacji do PKB. Podczas gdy niektóre z ostatnio przyjętych rozwiązań, takie jak obniżenie wieku emerytalnego, wywierają presję na wzrost wydatków z kasy państwa, rząd odłożył w czasie lub anulował inne projekty, w tym obniżkę stawki VAT oraz wprowadzenie ulg podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw”.
Moody’s szacuje, że dług publiczny w Polsce ustabilizuje się w okolicach 55 proc. PKB w latach 2017-2021, przeciętne tempo wzrostu gospodarczego w tym okresie wyniesie 3,2 proc. rocznie, a deficyt sektora GG średnio wyniesie 2,8 proc. PKB. Agencja zauważa, że nadal istnieje ryzyko wzrostu wydatków socjalnych oraz wprowadzenia rozwiązań populistycznych, jednak jest ono równoważone przez wzrost rywalizacji politycznej przed zaplanowanymi na 2019 r. wyborami parlamentarnymi.
W ocenie Moody’s, z historycznego punktu widzenia, implementacja reform strukturalnych w ostatnich kilku dekadach dobrze wróży przyszłości reform wspierających inwestycje i wzrost w średnim terminie. „Plan Morawieckiego, który jest mapą gospodarki w perspektywie do 2020 r., również wspiera wzrost (gospodarczy – PAP) w średnim terminie, będąc w związku z tym także ogranicznikiem dla relacji deficytu do PKB, o ile zostanie wdrożony w otoczeniu solidnych limitów fiskalnych.”. Niepewność polityczna ograniczona, ryzyka dla napływu inwestycji maleją.
Agencja ocenia, że niepewność wynikająca z nieortodoksyjnej polityki polskiego rządu pozostanie ograniczona, a ryzyka dla klimatu biznesowego oraz napływów inwestycyjnych maleją.
„Jedną z decyzji stojących za przyznaniem negatywnej perspektywy w maju 2016 r. było oczekiwane pogorszenie klimatu inwestycyjnego oraz zmiana w kierunku bardziej nieortodoksyjnej i nieprzewidywalnej polityki rządu. Od tamtej pory jednak rząd podjął działania zmierzające do odwrócenia lub osłabienia niektórych rozwiązań, które zostały podjęte krótko po dojściu do władzy. Na przykład, niedawna decyzja partii rządzącej o odrzuceniu planu konwersji denominowanych w CHF kredytów hipotecznych na walutę krajową usunęła znaczne ryzyko ciążące na stabilności sektora bankowego oraz na ogólnie pojętym sentymencie wśród inwestorów” – napisano w komunikacie.
„Pomimo wzrostu niepewności politycznej po wyborach w 2015 r., dowody nie wskazują na to, by klimat inwestycyjny znacząco się osłabił; napływ inwestycji zagranicznych pozostał na solidnym poziomie, a napływy portfelowe były stabilne”.
Agencja Moody’s oceniła, uzasadniając potwierdzenie ratingu na poziomie A2, że perspektywy dla wzrostu gospodarczego w Polsce są solidne i opierają się na:
• zdolności do przyciągania inwestycji zagranicznych;
• wykorzystaniu możliwości, jakie niesie ze sobą Brexit;
• zmiany struktury zatrudnienia w postaci przenoszenia siły roboczej z branż o niskiej wydajności pracy, jak rolnictwo, do bardziej produktywnych i tworzących wyższą wartość dodaną, jak usługi i przemysł.
Agencja szacuje, że wzrost PKB Polski w 2017 r. wyniesie 3,2 proc. rdr, a w 2018 r. 3,1 proc. rdr.
Zdaniem agencji, ryzyko utraty płynności przez rząd jest bardzo niskie, a płynny kurs walutowy oraz dostęp do elastycznej linii kredytowej (FCL) MFW pomogłyby w absorpcji ewentualnych szoków zewnętrznych. Ramy polityki monetarnej w Polsce są spójne, a jej funkcjonowanie dobre – ocenia Moody’s, dodając, iż polski sektor finansowy jest stabilny.
„Kontrola korupcji oraz przestrzeganie rządów prawa również wspiera siłę instytucjonalną (państwa – PAP)” – napisano w komunikacie.
Jednocześnie agencja ocenia, że wyżej wspomniane mocne strony stabilności gospodarczej częściowo ograniczane są przez: obniżoną efektywność rządu, wynikającą z ciągle nieprzewidywalnej polityki oraz podatność na zewnętrzne czynniki ryzyka wynikające z relatywnie wysokiego poziomu zadłużenia zewnętrznego.
Wśród czynników mogących prowadzić do podwyższenia ratingu agencja podała poprawę długoterminowej stabilności systemu opieki socjalnej oraz poprawę otoczenia instytucjonalnego. Reformy strukturalne, które przyczyniłyby się do poprawy perspektyw dla wzrostu gospodarczego w średnim terminie oraz wydajności pracy również zostały zaliczone do tej kategorii.
Negatywną presję na rating mogłoby wywierać trwałe pogorszenie się pozycji fiskalnej i/lub znaczne pogorszenie się klimatu inwestycyjnego, w tym możliwe duże odpływy kapitałowe. Brak postępów we wdrażaniu reform strukturalnych, które ograniczą innowacje i/lub odstraszą inwestycje zagraniczne, co w konsekwencji negatywnie mogłoby wpłynąć na wzrost gospodarczy również byłoby niekorzystne z punktu widzenia ratingu.
W ocenie wicepremiera, ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego decyzja agencji ratingowej Moody’s o podniesieniu perspektywy polskiego ratingu jest racjonalna.
„Decyzję agencji ratingowej Moody’s o podniesieniu perspektywy polskiego ratingu należy ocenić jako racjonalną. Ryzyka, które agencja dostrzegała rok temu – obniżając perspektywę – nie zmaterializowały się, wręcz przeciwnie. Zresztą agencja sama to przyznaje, odnotowując na przykład, że sytuacja fiskalna była w 2016 r. lepsza niż oczekiwania analityków agencji. Cieszy też fakt, że opinia agencji opiera się na rzeczowej analizie danych i odnosi się do faktycznego stanu tak gospodarki, jak i finansów publicznych” – mówi wicepremier Morawiecki.
„Z zadowoleniem też trzeba przyjąć fakt, że agencja docenia potencjał programów gospodarczych rządu i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, których celem jest kluczowe w naszej ocenie zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Warto także podkreślić, że jako jedną z mocnych stron Moody’s wskazuje system instytucjonalny” – dodaje Morawiecki.
Ministerstwo Finansów, w komunikacie przesłanym PAP, zwraca uwagę, że agencja Moody’s w uzasadnieniu swojej decyzji o podwyższeniu perspektywy ratingu wskazuje na spadek ryzyka fiskalnego, a także na ograniczone ryzyko niekorzystnego wpływu prowadzonej polityki na otoczenie biznesowe oraz napływ inwestycji.
Pozytywny wpływ na PKB będą mieć takie czynniki jak: wysoki popyt krajowy, rosnący eksport oraz wzrost wykorzystania funduszy unijnych. Agencja zwraca przy tym uwagę na wyzwania w dłuższej perspektywie, związane z sytuacją demograficzną. W ocenie agencji Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, nakreślający „mapę drogową” rozwoju ekonomicznego Polski do 2020 r., może być wsparciem dla wzrostu gospodarczego, o ile zostanie on wprowadzony w ramach istniejących norm fiskalnych.


Podziel się

Skomentuj