Ministerstwo Skarbu Państwa wnioskuje o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Polskiej Grupy Energetycznej, które zdecydowałoby o podniesieniu kapitału zakładowego poprzez zwiększenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D.…

Walne Zgromadzenie CEEP wybrało nową Radę Dyrektorów, do której weszli: Henryk Baranowski, Prezes Zarządu PGE (do akceptacji przez Radę Nadzorczą PGE), Eryk Kłossowski, Prezes Zarządu PSE, Robert Pietryszyn, Prezes Zarządu…

„Mamy zagwarantowaną suwerenność w kształtowaniu energetyki” – stwierdził pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej, Paweł Sałek, co opisała „Gazeta Wyborcza”. Ta suwerenność wynika z art. 194 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,…

Koncerny Tauron i KGHM zdecydowały o odstąpieniu od realizacji projektu budowy bloku gazowo-parowego w Elektrowni Blachownia. Postanowiono rozwiązać umowę wspólników i zlikwidować spółkę Elektrownia Blachownia Nowa. Projekt budowy bloku gazowo-parowego…