Elektrociepłownia Zabrze

EC ZABRZE jest podstawowym wytwórcą – produkowanego w skojarzeniu – ciepła dla miast Zabrza i Rudy Śląskiej, zamieszkiwanych przez ponad 350 tys osób. Dostarcza łącznie około 303 MW mocy cieplnej, co stanowi blisko 49% potrzeb wymienionych miast w zakresie ciepła pochodzącego z systemów ciepłowniczych.

Elektrociepłownia Zabrze

Historia:

Budowę Elektrowni w Zabrzu rozpoczęła 1896 roku spółka Allgemeine Elektrizität Gesellschaft (AEG) w ramach tworzenia systemu zaopatrywania w energię elektryczną odbiorców komunalnych i przemysłowych Górnego Śląska. W 1900 roku Elektrownia w Zabrzu została przejęta przez spółkę Schlesische Elektrizitäts und Gas Aktien Gesellschaft, której akcjonariuszem była spółka AEG.

Na własność Państwa Polskiego EC Zabrze przeszła na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz.U.R.P. Nr 3, poz. 17) oraz orzeczenia Nr 1 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 16 czerwca 1947 roku o przejściu przedsiębiorstw na własność Państwa, jako jedno z przedsiębiorstw Schlesische Elektrizitäts und Gas Aktien Gesellschaft.

Elektrociepłownia Zabrze

W dniu 31 grudnia 1952 r., na mocy Zarządzenia nr O/56 Ministra Energetyki zostało utworzone przedsiębiorstwo państwowe Elektrownia Zabrze, które po połączeniu z innymi przedsiębiorstwami podległymi Zarządowi Energetycznemu Okręgu Południowego, od 1958 roku funkcjonowało jako zakład w strukturze przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego”.

W roku 1985 majątek oraz pozostałe aktywa i pasywa zakładu Elektrownia Zabrze został przejęty przez utworzone z dniem 1 kwietnia 1985 r. przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą „Południowy Okręg Energetyczny” z siedzibą w Katowicach. Od 1989 roku EC Zabrze stanowiła część przedsiębiorstwa państwowego „Zespół Elektrociepłowni Katowice” w Katowicach, które powstało w wyniku podziału przedsiębiorstwa pod nazwą „Południowy Okręg Energetyczny” w Katowicach.

W dniu 1 lipca 1990 r., na mocy Zarządzenia Ministra Przemysłu Nr 285/Org/90 z dnia 29 czerwca 1990 r. w wyniku podziału przedsiębiorstwa Zespół Elektrociepłowni Katowice w Katowicach utworzone zostało przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Elektrownia „Zabrze”.

Elektrociepłownia Zabrze

Przedsiębiorstwo państwowe Elektrownia Zabrze z siedzibą w Zabrzu zostało wpisane do rejestru przedsiębiorstw państwowych pod numerem RPP-1064, zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy, Sekcja Rejestrowa z dnia 31 lipca 1990 r. i z tą chwilą uzyskało osobowość prawną. Organem założycielskim przedsiębiorstwa był Minister Przemysłu.

Przedsiębiorstwo państwowe Elektrownia Zabrze z siedzibą w Zabrzu zostało przekształcone w jednoosobową spółkę akNa mocy Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w Spółkę Akcyjną z dnia 19 listopada 1993 roku przekształcono przedsiębiorstwo państwowe Elektrownia Zabrze z siedzibą w Zabrzu w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa o nazwie Elektrociepłownia Zabrze Spółka Akcyjna. Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa utworzyły łącznie kapitał własny Spółki. Kapitał akcyjny Spółki wynosił 42.000.000,00 złotych i dzielił się na 1 050 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 40 PLN każda. Wszystkie akcje zostały objęte przez Skarb Państwa, w imieniu którego działał Minister Przemysłu i Handlu.

Na mocy Aktu Przekształcenia Przedsiębiorstwa Państwowego w Spółkę Akcyjną z dnia 19 listopada 1993 roku przekształcono przedsiębiorstwo państwowe Elektrownia Zabrze z siedzibą w Zabrzu w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa o nazwie Elektrociepłownia Zabrze Spółka Akcyjna. Fundusz założycielski i fundusz przedsiębiorstwa utworzyły łącznie kapitał własny Spółki. Kapitał akcyjny Spółki wynosił 42.000.000,00 złotych i dzielił się na 1 050 000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 40 PLN każda. Wszystkie akcje zostały objęte przez Skarb Państwa, w imieniu którego działał Minister Przemysłu i Handlu.

Dnia 3 stycznia 1994 roku Elektrociepłownia Zabrze Spółka Akcyjna została wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczo-Rejestrowy pod numerem RHB 10393. EC Zabrze zlokalizowana jest w mieście Zabrzu w województwie śląskim. Zakład Spółki znajduje się w południowo-wschodniej części miasta w dzielnicy Zaborze. Ludność miasta Zabrza na koniec 2000 roku wynosiła 201 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosiła 2,5 tys. osób/km2 .Całe województwo śląskie zamieszkuje 4,8 mln osób. W sąsiedztwie Spółki zlokalizowane są kopalnie, zakłady przemysłowe, huty, zakłady przemysłu maszynowy oraz osiedla mieszkaniowe.

Dane techniczne:

Elektrociepłownia Zabrze S.A. jest elektrociepłownią kolektorową, a energia cieplna produkowana jest w skojarzeniu z energią elektryczną w czterech turbogeneratorach.

Obecnie moc elektryczna zainstalowana w Elektrociepłowni Zabrze S.A. wynosi 73,9 MWe, a cieplna 431,6 MWt.

Energia jest wytwarzana w turbozespołach ciepłowniczych TG-7 oraz w turbozespole przeciwprężnym nr 8 i w turbozespole ciepłowniczym TG-4 ( ciepła woda, ciepła woda użytkowa, para technologiczna ).

Ciepło może być także produkowane w kotle wodnym WP-120 oraz w parowym kotle gazowym KP-20.

Parametry podstawowych urządzeń wytwórczych przedstawiają się następująco:

– Osiągalna moc cieplna 475 MWt

– Osiągalna moc cieplna w skojarzeniu 254 MWt

– Zainstalowana moc elektryczna turbozespołów 106 MW

– Osiągalna moc elektryczna 98 MW

– Łączna moc znamionowa kotłów wodnych 139 MWt

– Łączna moc osiągalna kotłów parowych 374 MWt

– Wydajność znamionowa kotłów parowych 520 t/h

– Wydajność osiągalna kotłów parowych 560 t/h

– Ciśnienie/temperatura pary wylotowej kotłów parowych 6 Mpa/500oC

– Łączna wydajność pomp sieciowych 3600 m3/h

– Łączna moc znamionowa wymienników ciepła 347 MW, 155oC, 1,5MPA

– Skuteczność odpylania elektrofiltrów kotłów parowych: K 61 i K 62 – 99,6 % ; K 63 i K 64 – 99,8 %

– Skuteczność odpylania elektrofiltrów kotłów wodnych 99,4 %

– Kotły parowe wyposażone w instalacje odsiarczania i odazotowania spalin o skute-czności ponad – 32 % i 52 %

– Wydajność cieplna ciepłowniczego kotła gazowego pracującego w okresie letnim – 20 MWt

Energia elektryczna wytwarzana w okresie grzewczym w skojarzeniu w turbozespołach przesyłana jest przez układ 3 rozdzielni o napięciach 6, 60 i 110 kV. Położenie EC Zabrze S.A. w środku wielkoprzemysłowego regionu oraz liczne powiązania liniowe sprzyjają przesyłowi energii elektrycznej odbiorcom regionu i kraju.

Wyprodukowane ciepło przesyłane jest do miejskiego systemu przesyłowo-rozdzielczego przedsiębiorstw energetyki cieplnej Zabrza oraz Rudy Śląskiej oraz do innych odbiorców przemysłowych oraz komunalnych. Energia sprzedawana jest na podstawie umowy ze spółką Vattenfall Sales Poland Spółka z o.o. Nieznaczne ilości sprzedawane są jednemu odbiorcy przemysłowemu oraz na rynku bilansującym.

 


Podziel się

Skomentuj