Elektrociepłownia Marcel

Elektrociepłownia Marcel Sp z o.o. to elektrociepłownia znajdująca się w Radlinie w województwie śląskim.

Elektrociepłownia Marcel

Historia:

Elektrociepłownia Marcel Sp. z o.o. rozpoczęła działalność w dniu 1 października 1998 r., a w dniu 19 listopada 1998 r. podpisała z RSW SA – KWK Marcel umowę dzierżawy, określającą zasady dzierżawy majątku wydzielonego do prowadzenia działalności energetycznej na okres 20 lat tj. do 2018 r.

Spółka została zorganizowana jako dwuzakładowe przedsiębiorstwo energetyczne działające na bazie, wyodrębnionych z kopalni Marcel dwóch źródeł kopalnianych wraz z sieciami ciepłowniczymi i przynależną infrastrukturą ciepłowniczą i elektroenergetyczną.

Na podstawie umowy dzierżawy z dnia. 24 maja 1999 r. EC Marcel przejęła również eksploatację Ciepłowni Marklowice w okresie obowiązywania koncesji. Przedmiotem działalności Spółki – jest głównie – prowadzenie działalności produkcyjnej i usługowej w zakresie wytwarzania oraz dystrybucji ciepła, energii elektrycznej oraz dystrybucji wody. Na prowadzenie działalności związanej z zaopatrzeniem w energię elektryczną i ciepło Spółka uzyskała wymagane koncesje URE. Zasięg terytorialny działalności obejmuje gminy Radlin i Marklowice, w tym kopalnie Kompani Węglowej S.A. (Marcel, Rymer i Rydułtowy-Anna) oraz Koksownię Radlin. Ponadto ciepło w postaci pary oraz gorącej wody dostarczane jest do ogrzewania osiedli mieszkaniowych, szkół oraz wielu firm i instytucji zlokalizowanych w tych gminach.

Dane techniczne:

Jako podstawowe paliwa do produkcji pary w naszym przedsiębiorstwie używa się węgla kamiennego dostarczanego z pobliskiej kopalni oraz odpadowego gazu koksowniczego z lokalnej koksowni Radlin. Paliwa te podlegają spalaniu w piecach a uzyskana w ten sposób para (ciśnienie – 3,2 do 3,3 MPa; temp. – 430 C, 440 C max; wydajność – 60Mg/h, max 75 Mg/h). Para ta jest kierowana do turbozespołów TG-1 (15MW), i TG-2 (22MW), a następnie do: układu regenracji EC, wymienników ciepłowniczych, odbiorców pary technologicznej oraz napędu parowy pompy wody zasilającej.

Przesył i dystrybucja energii elektrycznej polega na przesyłaniu i dystrybucji energii elektrycznej na obszarze miasta Radlin oraz gminy Marklowice za pomocą sieci rozdzielczej o napięciach 20 kV, 6 kV i 0,4 kV.

Wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w Elektrociepłowni Marcel zlokalizowanej w Radlinie, która wyposażona jest w 4 kotły parowe zasilające w parę 2 turbozespoły o mocy elektrycznej 34,5 MW. Energia elektryczna wytwarzana jest w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła.

Przesyłanie i dystrybucję ciepła polega na przesyle ciepła przez sieci:

– sieć wodna: 2 odcinki w mieście Radlin i gminie Marklowice (woda odpowiednio o temperaturze 140 °C, 130 °C, i 70 °C w rurociągu powrotnym

– sieć parowa: jeden odcinek w mieście Radlin do przesyłu pary o maksymalnej temperaturze 400 °C w rurociągu zasilającym oraz maksymalnym ciśnieniu 1,4 MPa

Wytwarzanie ciepła odbywa się w 2 obiektach:

– Elektrociepłownia Marcel: 4 kotły parowe zasilające w parę 2 turbozespoły o łącznej maksymalnej osiągalnej mocy cieplnej 38 MW, wytwarzające ciepło w skojarzeniu z wytwarzaniem energii elektrycznej.

– Kotłownia Marklowice zlokalizowana w Marklowicach wyposażona w 3 kotły wodne o łącznej mocy cieplnej zainstalowanej 14,2 MW.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Elektrociep%C5%82ownia_Marcel


Podziel się

Skomentuj