Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin

Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA dostarcza na rynek około 8,5 procent wytwarzanej w kraju energii elektrycznej i jest drugim co do wielkości krajowym producentem energii elektrycznej, otrzymywanej z węgla brunatnego. Łączna moc zainstalowana w ZE „PAK” SA wynosi 2512 MW. 

Elektrownia Pątnów I i II

Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin

Historia: 

Elektrownie wchodzące w skład spółki wybudowane zostały w latach 1958 – 1974. W kwietniu 1970 roku połączone zostały w jeden organizm gospodarczy pod nazwą Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin, a w grudniu 1994 roku, decyzją ówczesnego Ministra Przemysłu i Handlu, Przedsiębiorstwo Państwowe ZE PAK przekształcone zostało w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. W latach 1995 -1999 trwały przygotowania do przeprowadzenia prywatyzacji i restrukturyzacji organizacyjnej Spółki. W marcu 1999 roku inwestorem strategicznym ZE „PAK” SA został Elektrim SA, który w 2000 roku – zgodnie z zawartą umową prywatyzacyjną – podwyższył kapitał akcyjny Spółki, uzyskując w ten sposób około 39 procent akcji. Pozostały kapitał akcyjny podzielony został pomiędzy Skarb Państwa – 50 proc. i pracowników – około 10 proc. 

W grudniu 1999 roku ZE „PAK” SA rozpoczął głęboką restrukturyzację techniczną i organizacyjna Firmy. Obecnie w skład Grupy Kapitałowej ZE „PAK” SA wchodzą następujące spółki: Przedsiębiorstwo Remontowe „PAK SERWIS” Sp. z o.o. , EL PAK” Sp. z o.o. , PAK ODSIARCZANIE Sp. z o.o. , Elektrownia Pątnów II Sp. z o. o. , PAK Centrum Usług Informatycznych Sp. z o.o. ,PAK Centrum Badań Jakości. 

W marcu 2005 roku Rada Nadzorcza Spółki przyjęła „Strategię rozwoju ZE „PAK” SA w latach 2005 – 2020”. Priorytetowym celem jest przygotowanie – do 2011 roku – potencjału produkcyjnego do wieloletniej eksploatacji. W ramach realizacji Programu wybudowany został blok energetyczny 464 MW w Elektrowni Pątnów II oraz dwie instalacje odsiarczania spalin dla czterech bloków energetycznych w Elektrowni Pątnów I. Po przeprowadzeniu planowanej modernizacji tych bloków Elektrownia przystosowana zostanie do spełnienia przyszłych, zaostrzonych wymagań proekologicznych. 

Przyszłość Elektrowni Konin to produkcja energii zielonej z biomasy i energii czerwonej w kogeneracji z produkcją ciepła dla miasta Konina. Rozpoczęto budowę nowego kotła dedykowanego dla spalania biomasy. Zakończenie tej inwestycji planowane jest w połowie 2012 roku. 

Dla zapewnienia funkcjonowania Elektrowni Adamów po wyłączeniu z eksploatacji obecnych bloków w 2018 roku ZE „PAK” SA rozpoczął działania zmierzające do budowy dwóch nowych bloków energetycznych o mocy około 500 MW każdy. 

Od 2005 roku elektrownie ZE „PAK” SA posiadają koncesję na współspalanie biomasy, a tym samym zgodę na produkcję „zielonej energii”.

Dane techniczne: 

Elektrownia Pątnów I 

Jest największą elektrownią Grupy Kapitałowej ZE „PAK” SA (47,8% mocy zainstalowanej). Zaprojektowana została jako zawodowa elektrownia parowa, kondensacyjna, blokowa z między- stopniowym przegrzewaczem pary, opalana węglem brunatnym. Pierwszy blok Elektrowni Pątnów I został uruchomiono w 1967 roku. Elektrownia Pątnów I posiada, wspólnie z Elektrownią Konin, otwarty obieg chłodzenia oparty na systemie pięciu jezior regionu konińskiego, połączonych systemem kanałów. Łączna powierzchnia jezior włączonych do obiegu wynosi około 13 km2. 

Obecnie elektrownia posiada sześć bloków energetycznych 200 MW o łącznej mocy osiągalnej 1200 MW. W 2008 roku zakończono montaż i rozruch dwóch Instalacji Odsiarczania Spalin instalacji, wybudowanych przez Fabrykę Kotłów RAFAKO SA dla czterech bloków w Elektrowni Pątnów I. 

29 grudnia po zakończeniu ruchu próbnego oddano obydwie instalacje do eksploatacji . Jest to pierwszy etap realizacji programu modernizacji Elektrowni Pątnów I przyjętego przez Zarząd i Radę Nadzorczą ZE „PAK” SA. 

Elektrownia Konin 

Elektrownię Konin wybudowano w latach pięćdziesiątych. Jest ona najstarszą elektrownią opalaną węglem brunatnym w Polsce i w Grupie Kapitałowej ZE „PAK” SA. Jest również dostawcą energii cieplnej dla miasta Konina.
Elektrownia Konin 
Elektrownia Konin 

Po wycofaniu z eksploatacji bloków nr 8 i 9, elektrownia pracuje w układzie kolektorowym, na który składa się sześć kotłów i pięć turbozespołów. Elektrownia posiada koncesję na wytwarzanie energii w kogeneracji (energia czerwona) i współspalanie biomasy (energia zielona). W drugiej połowie roku podjęto decyzję o wybudowaniu nowego kotła przeznaczonego do spalania 100% biomasy. Równocześnie rozpoczęto prace projektowe dla wyboru optymalnej wersji modernizacji elektrowni dla przystosowania jej do podstawowej produkcji energii opartej na biopaliwie. 

Moc zainstalowana Elektrowni Konin na koniec 2008 roku wynosiła 248 MW, natomiast moc źródła ciepła wynosi 336 MWt. Elektrownia pracuje w otwartym obiegu wody chłodzącej opartym na systemie pięciu jezior regionu konińskiego, połączonych kanałami. 

Elektrownia Adamów 

Elektrownia Adamów jest jedną z trzech wchodzących w skład Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin SA. Zlokalizowana jest w odległości 3 km od Turku i 30 km od Konina. Jest zawodową, konwencjonalną elektrownią cieplną o mocy zainstalowanej 600 MW, opalaną węglem brunatnym. Jej uruchomienie nastąpiło w 1964 roku. Niezależnie od produkcji energii elektrycznej, Elektrownia Adamów dostarcza również energię cieplną c.o. dla części miasta Turek i dla zakładów, które są usytuowane w pobliżu. Dostarcza również parę do celów technologicznych dla pobliskich Zakładów Przemysłu Jedwabniczego „Miranda” i „PROFI”. 

Elektrownia posiada zamknięty obieg chłodzenia z pięcioma chłodniami kominowymi, stanowiącymi niezwykle charakterystyczny element krajobrazu regionu tureckiego. 

30 grudnia 2005 r. Elektrownia Adamów uzyskała od Wojewody Wielkopolskiego pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji spalania paliw. Określa ono warunki korzystania ze środowiska naturalnego w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami, korzystania z wód, gospodarki ściekami, oddziaływania elektromagnetycznego i hałasu. 

Od października 2006 r. w Elektrowni Adamów spalana jest również biomasa pochodzenia leśnego w postaci trocin oraz biomasa pochodzenia rolniczego. Jest to możliwe w wyniku rozszerzenia koncesji przez Urząd Regulacji Energetyki. Zgodnie z warunkami tam zawartymi maksymalny udział masowy biomasy w spalanej mieszance węgiel brunatny – biomasa wynosi 10 %. 

Elektrownia Pątnów II Sp. z o. o. 

Elektrownia Pątnów II Sp. z o. o. jest spółką dedykowaną, która powstała w celu realizacji najważniejszej inwestycji ZE „PAK” SA – budowy nowego bloku energetycznego A o mocy 464 MW opalanego węglem brunatnym. Blok został oddany do ruchu 29 lutego 2008 roku. 

Elektrownia Pątnów II 
Elektrownia Pątnów II 

Blok 464 MW w Elektrowni Pątnów II jest pierwszą jednostką prądotwórczą na parametry nadkrytyczne w krajowym systemie elektroenergetycznym. Charakteryzuje się wysoką sprawnością energetyczną: 44,0 % brutto i 41,0 % netto. 

Moc znamionowa bloku na zaciskach generatora przy średnio rocznej temperaturze wody chłodzącej 

160C – 470,2 MW 

Moc bloku netto na szynach 400 kV przy temperaturze wody chłodzącej 160C: 446 MW 

Wyposażenie bloku jest oparte na najnowocześniejszych rozwiązaniach sprawdzonych 

w zagranicznych elektrowniach opalanych węglem brunatnym. 

Dyspozycyjność bloku: 

w cyklu rocznym, z uwzględnieniem remontów bieżących: 94%, 

w cyklu 6-letnim z uwzględnieniem remontów kapitalnych: 91,2%. 

W skład bloku 464 MW wchodzi: 

– kocioł o wydajności 361 kg/s (1300 t/h), 

– turbina kondensacyjna napędzająca generator synchroniczny, 

– elektrofiltr 

– układ odsiarczania spalin metodą wapienno-gipsową (IOS), 

– nowy komin, 

– układ wyprowadzenia mocy na szyny rozdzielni 400 kV. 

Blok Pątnów II charakteryzuje się wysoką sprawnością wytwarzania energii, co wiąże się z mniejszym zużyciem paliwa i zmniejszeniem ilości odpadów poprodukcyjnych. Wyposażony jest w najnowocześniejsze instalacje ochrony atmosfery, w tym w instalację mokrego odsiarczania spalin, instalację obniżenia emisji związków azotu. Średnia emisja zanieczyszczeń do powietrza wynosi: 

– SO2 – 200 mg/nm3 

– NOx – 200 mg/nm3 

– pył – 30 mg/nm3 

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA


Podziel się

Skomentuj