Elektrownia Połaniec

Elektrownia w Połańcu jest pierwszą sprywatyzowaną polską elektrownią pracującą w oparciu o węgiel kamienny. W 2004 roku firma obchodziła 25–lecie działalności. 

Historia: 

 

Początek lat 70–tych. Zapada decyzja o budowie Elektrowni w pobliżu Połańca, jako wynik studiów rozwoju systemu elektroenergetycznego i przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie Wschodniego Okręgu Energetycznego. Postanowiono wybudować dużą elektrownię zlokalizowaną nad Wisłą – pomiędzy Krakowem a Sandomierzem. Należy wspomnieć, że ten region Polski pozbawiony był odpowiedniej infrastruktury energetycznej w zakresie źródeł energii i sieci elektroenergetycznych. 

1973. Powołany został zakład „Elektrownia Połaniec w budowie” z siedzibą w Połańcu–Zawadzie. Głównym projektantem był „Energoprojekt– Warszawa”. 

21 listopada 1979. Tego dnia o godz. 18.46 uruchomiony został pierwszy blok energetyczny o mocy 200MW. Już kilka miesięcy później Elektrownia rozpoczęła wytwarzanie znaczących ilości energii – produkcja netto wyniosła 2150 GWh. 

25 października 1983. Uruchomiony został ostatni – ósmy blok energetyczny. Elektrownia osiągnęła łączną moc zainstalowaną 1600 MW. 

16 stycznia 1989. Elektrownia zostaje przekształcona w samodzielne przedsiębiorstwo państwowe „Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki”, powstałe z podziału przedsiębiorstwa pod nazwą „Wschodni Okręg Energetyczny” w Radomiu. 

1992 – 1995. Przeprowadzona została modernizacja turbin, która pozwoliła na podniesienie mocy elektrowni z 1600 do 1800 MW (8 bloków po 225 MW). 

30 kwietnia 1996. W wyniku komercjalizacji, Elektrownia przekształcona została w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa. 

29 grudnia 1998. To ważna data z ekologicznego punktu widzenia. Do eksploatacji oddana została Instalacja Odsiarczania Spalin, dzięki której elektrownia w Połańcu dołączyła do grona firm spełniających wymogi Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska. Do instalacji podłączone zostały bloki 5, 6, 7 i 8. 

6 kwietnia 2000. Podpisano umowę prywatyzacyjną w wyniku której Tractebel nabywając za 87.5 mln EUR (ok. 350 mln PLN) 25%+1 akcję Elektrowni im. Tadeusza Kościuszki SA w Połańcu, został w niej strategicznym inwestorem. 

Elektrownia Połaniec 

11 lipca 2001. Zarządy Tractebel i Electrabel zatwierdziły decyzję o przeniesieniu europejskich aktywów elektroenergetycznych Tractebel – w tym elektrowni w Połańcu – do Electrabel w celu umożliwienia temu ostatniemu osiągnięcia w pełni pozycji europejskiego ramienia energetycznego Grupy SUEZ. 

2002. Zarząd elektrowni rozpoczął program restrukturyzacji polegający na wydzieleniu z jej struktur obszarów usługowych, niezwiązanych bezpośrednio z produkcją energii elektrycznej. W rezultacie powstało 10 spółek, w których 100% udziałów miała elektrownia. Transport kolejowy przekazany został firmie zewnętrznej CTL Maczki Bór. W grudniu 2003 roku pierwsze dwie z wydzielonych spółek zostały sprzedane nowemu inwestorowi. 

21 lutego 2003. Electrabel zakupiła od Skarbu Państwa pozostałe 60% akcji, płacąc za nie kwotę 160 mln EUR (około 700 mln PLN), a do końca 2003 roku wykupił wszystkie akcje należące do pracowników elektrowni. Zwiększyło to udział Electrabel w kapitale akcyjnym elektrowni do poziomu 100%. 

10 października 2003. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o zmianie nazwy elektrowni z Elektrownia im. Tadeusza Kościuszki SA w Połańcu na Elektrownia Połaniec SA – Grupa Electrabel (w skrócie Electrabel Połaniec SA) oraz o zmianie logotypu. 

12 listopada 2003. Uruchomiona została centralna nastawnia, która umożliwia sterowanie wszystkimi procesami produkcyjnymi elektrowni z jednego miejsca. Na początek z centralnej nastawni sterowane były bloki nr 7 i 3. Podłączenie pozostałych bloków będzie odbyło się zgodnie z harmonogramem remontów głównych bloków. 

21 października 2004. W połanieckiej elektrowni oficjalnie zostaje uruchomiona instalacja przygotowania i dozowania biomasy do współspalania z węglem kamiennym. 

1 stycznia 2007. Od tego dnia Electrabel, Grupa SUEZ prowadzi działalność w Polsce jako jedna firma, z siedzibą w Połańcu. W nowej strukturze, katowicki oddział firmy działa jako Biuro Marketingu i Sprzedaży. 

Dane techniczne: 

Elektrownia w Połańcu z lotu ptaka 

Elektrownia w Połańcu jest typową, konwencjonalną elektrownią parową, z otwartym obiegiem chłodzenia (pobiera wodę z pobliskiej Wisły), opalaną węglem kamiennym, współspalanym z biomasą. Z mocą osiągalną 1800 MWe (osiem bloków energetycznych po 225 MWe każdy) należy do największych elektrowni systemowych w Polsce. 

Wyprodukowana energia elektryczna wyprowadzana jest do rozdzielni na trzech poziomach napięć: 110 kV, 220 kV i 400 kV. 

– Kotły energetyczne: 8 szt. typu EP 650 – 137 produkcji Fabryki Kotłów Taganrog (b. ZSRR), 

– Turbiny parowe: 8 szt. typu 13K – 215 produkcji Zamech, Elbląg (ze zmodernizowanym układem przepływowym i regulacyjnym), 

– Generatory: 8 szt. typu TWW – 200 – 2 oraz TWW – 215 – 2 produkcji Dolmel, Wrocław i Elektrosiła, Leningrad (b. ZSRR), 

– Transformatory blokowe: 8 szt., w tym 1 szt. TW 240 000/110, 3 szt. TW 240 000/220, 4 szt. TFBb 240 000/400 wszystkie produkcji Elta, Łódź. 

Paliwem podstawowym do produkcji energii elektrycznej jest węgiel kamienny, którego roczne zużycie wynosi około 3 mln ton. Węgiel spalany w elektrowni pochodzi z kopalń Górnego Śląska i Lubelskiego Zagłębia Węglowego, a transportowany jest głównie drogą kolejową. 

 

GDF SUEZ Energia Polska S.A. 

Siedziba firmy: 

Zawada 26, PL 28-230 Połaniec 

Tel. + 48 15 865 67 01, Fax. + 48 15 865 66 88 

Biuro Zarządu: 

ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa 

Tel. + 48 22 43 42 800, Fax. +48 22 43 42 899 

Biuro Marketingu i Sprzedaży: 

ul. Uniwersytecka 13, Budynek Altus, PL 40-007 Katowice 

Tel. +48 32 60 30 599, Fax +48 32 60 30 500 


Podziel się

Skomentuj