Elektrownia Kozienice

Elektrownia Kozienice Spółka Akcyjna to największa zawodowa elektrownia w Polsce opalana węglem kamiennym i druga co do wielkości elektrownia w Polsce. Należy do Grupy Energetycznej ENEA S.A. Zlokalizowana na lewym brzegu Wisły 75 km na południe od Warszawy, w odległości 12 km od Kozienic. Usytuowana w pobliżu Kozienickiego Parku Krajobrazowego – obszaru specjalnie chronionego, dla którego obowiązują zaostrzone normy ochrony środowiska. 

Elektrownia Kozienice 

Dane techniczne: 

Zdolność produkcyjna zainstalowanych jednostek wytwórczych to rocznie ok. 15 TWh. Elektrownia posiada 10 jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej 2820 MW i osiągalnej brutto 2880 MW, co daje 11 % udziału w rynku produkcji energii elektrycznej w Polsce. jednostki wytwórcze są przyłączone do sieci 110 KV i 220 KV w tym dwie największe w Polsce jednostki o mocy nominalnej 500 MW przyłączone do sieci 400 KV. 

Podstawową działalnością Elektrownii jest wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła. Moc osiągalna brutto 2880 MW umożliwia wyprodukowanie netto 2673 MW energii elektrycznej i 266 MW energii cieplnej. 

Moc zainstalowana oraz położenie sprawiają, że Elektrownia „Kozienice” Spółka Akcyjna jest jednym z najważniejszych węzłów Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. 

UKŁADY I URZĄDZENIA WYTWÓRCZE 

Elektrownia wyposażona jest w następujące urządzenia: 

kotły parowe: 

– bloki 1-8 o mocy 200 MW posiadają kotły OP – 650 – 040 opromieniowane, walczakowe z naturalną cyrkulacją w parowniku, opalane pyłem węgla kamiennego 

– bloki 9-10 o mocy 500 MW wyposażone są w kotły AP – 1650 walczakowe z cyrkulacją wspomaganą pompami, opalane pyłem węglowym dostarczanym. 

turbozespoły: 

– bloki 1-8 o mocy 200 MW wyposażone są w zmodernizowane trzykadłubowe, jednowałowe turbiny kondensacyjne 13K215, a zmodernizowane generatory TWW 200 posiadają uzwojenie stojana chłodzone destylatem w obiegu wymuszonym pompami, chłodzenie żelaza stojana i wirnika zrealizowane jest za pomocą wodoru w układzie zamkniętym 

– bloki 9-10 o mocy 500 MW wyposażone są w zmodernizowaną czterokadłubową, jednowałową turbinę kondensacyjną typu K – 500 – 166 – 2, a w zmodernizowanych generatorach TWW 500 chłodzenie uzwojeń i żelaza stojana rozwiązane jest w podobny sposób jak generatorów TWW 200. 

W hali maszynowni znajduje się 10 turbozespołów. Osiem jednostek po 200 MW – tów usytuowanych jest podłużnie w osi kocioł – turbozespół – transformator blokowy, a dwa turbozespoły 500 MW ustawione są poprzecznie. 

Kotły bloków 200 MW zamontowano we wspólnym budynku przyległym do maszynowni, natomiast kotły bloków 500 MW znajdują się w osobnych budynkach również przyległych do maszynowni. W budynkach maszynowni i kotłowni umieszczono są również rozdzielnie elektryczne, człony ciepłownicze, nastawnie i urządzenia nawęglania wewnętrznego. 

Bloki energetyczne to zespół urządzeń. Są to m.in.: zasobniki węgla, młyny węglowe, wentylatory młynowe, podajniki węgla, wentylatory podmuchu, kocioł, wentylatory spalin, instalacje odsiarczania spalin, komin, turbozespół (turbina-generator), układ wyprowadzenia mocy. Wspomaga go niezbędna infrastruktura towarzysząca, do której zaliczamy: układy paliwowe (nawęglanie), instalacje olejowe, instalację do współspalania biomasy, układy transportu i składowania odpadów spalania, instalację uzdatniania wody, instalację oczyszczania kondensatu, oczyszczalnie ścieków, układy zasilania elektrowni w energię elektryczną, układy automatyki, sieci informatyczne, układy wyprowadzenia energii elektrycznej, stację sieciową 110/220/400 kV, instalacje p.poż i inne. 

Blok energetyczny o mocy 200 MW posiada kocioł OP-650-040 opromieniowany, walczakowy z naturalną cyrkulacją w parowniku, z międzystopniowym przegrzewem pary. Opalany jest pyłem z węgla kamiennego dostarczanym z czterech młynów węglowych. Bloki o mocy 200 MW wyposażone są w trzykadłubowe jednowałowe turbiny kondensacyjne 13K215 oraz generatory TWW 200, posiadające uzwojenie stojana chłodzone destylatem w obiegu wymuszonym pompami. Chłodzenie żelaza stojana i wirnika zrealizowane jest za pomocą wodoru w układzie zamkniętym. Energia elektryczna wytworzona w generatorze jest przesyłana poprzez układ wyprowadzenia mocy do stacji sieciowej 110/220 kV. Układ wyprowadzenia mocy to: szynoprzewody (łączące generator z transformatorem blokowym), transformator blokowy (podwyższający napięcie w celu obniżenia strat przesyłu) oraz linia napowietrzna do stacji sieciowej. 

Turbozespoły 500 MW 

Blok energetyczny o mocy 500 MW wyposażony jest w kocioł AP-1650 walczakowy z cyrkulacją wspomaganą pompami i międzystopniowym przegrzewaczem pary. Opalany jest pyłem węglowym dostarczanym z sześciu młynów węglowych. Bloki o mocy 500 MW posiadają czterokadłubową jednowałową turbinę kondensacyjną typu K-5-166-2. W generatorach TWW 500 chłodzenie uzwojeń żelaza stojana rozwiązane jest w podobny sposób jak generatorów TWW 200. Energia elektryczna wytworzona w generatorze TWW 500 jest przesyłana poprzez układ wyprowadzenia mocy do stacji sieciowej 400 kV. Układ wyprowadzenia mocy to: szynoprzewody (łączące generator z wyłącznikiem generatorowym), wyłącznik generatorowy, transformator blokowy (podwyższający napięcie w celu obniżenia strat przesyłu) oraz linia napowietrzna do stacji sieciowej. 

PALIWO 

Węgiel będący paliwem podstawowym dostarczany jest do elektrowni koleją m.in. z kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A oraz z Katowickiego Holdingu Węglowego, których łączne dostawy wynoszą ponad 90%. Rozładunek węgla prowadzony jest za pomocą trzech wywrotnic wagonowych. Stąd węgiel transportowany jest przez zespół przenośników dwoma galeriami do zasobników przykotłowych. Z zasobników paliwo podawane jest do młynów węglowych. Po zmieleniu w młynach węgiel w postaci mieszanki pyłowej wdmuciwany jest poprzez zespół palników niskoemisyjnych do komory paleniskowej kotła. 

Wywrotnica wagonowa  

Na blokach 200 MW realizowane jest współspalanie biomasy z węglem. Jej maksymalny udział w paliwie nie może przekroczyć 10 %. Biomasa podawana jest przy pomocy dodatkowej instalacji na ciągi nawęglania. Następnie mieszanka biomasy z węglem przesyłana jest do zasobników przykotłowych. Po zmieleniu w młynach węglowych poprzez palniki wdmuchiwana jest do komory paleniskowej kotła. 

Część węgla określona normami składowana jest w pryzmach na placach jako rezerwa na wypadek zakłócenia ciągłości dostaw. 

Elektrownia posiada również zbiorniki magazynowe i przepompownię oleju opałowego wykorzystywanego do rozpalania kotłów lub podtrzymywania procesu spalania. 

Rocznie Elektrownia spala ok. 5 milionów ton węgla, co daje przeciętnie 5 transportów na dobę. Przy maksymalnej wydajności pracy bloków energetycznych spalanych jest ok. dziewięciu (40-wagonowych) transportów na dobę. 

UKŁADY ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA 

Układy elektryczne to zespół rozdzielni z siecią kablową służący do zasilania w energie elektryczną urządzeń blokowych i infrastruktury pomocniczej. 

Na terenie zakładu znajduje się 127 dużych rozdzielni wnętrzowych 15kV, 6kV i 0,4kV oraz 13 linii napowietrznych 110, 220 i 400 kV. 

Bloki energetyczne 500 MW i 200 MW są w pełni zautomatyzowane oraz posiadają zainstalowane nowoczesne systemy automatyki cyfrowej, umożliwiające sterowanie nimi z Centralnej Dyspozycji Mocy w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych /PSE/ w Warszawie. 

W ramach obrony Krajowego Systemu Elektroenergetycznego przed utratą zasilania /black-out/ dostosowano automatykę 4 bloków 200 MW i 2 bloków 500 MW do pracy w układzie „aktywna wyspa”, umożliwiającym odbudowanie systemu energetycznego po awarii. 

Historia: 

Uruchomienie pierwszego bloku o mocy 200 MW nastąpiło w 1972 roku natomiast budowa Elektrowni została zakończona w 1979 roku oddaniem do eksploatacji drugiego bloku o mocy 500 MW (nr 10). 

Elektrownia Kozienice tuż po budowie w 1979 roku 

Elektrownia Kozienice tuż po budowie w 1979 roku 

1 października 1996 przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego Elektrownia Kozienice w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa 

12 października 1998 uzyskanie koncesji Prezesa URE na wytwarzanie, przesył i dystrybucję ciepła. 

źródła: 

www.elko.com.pl


Podziel się

Skomentuj