Elektrociepłownia Katowice

Elektrociepłownia Katowice znajduje się w Katowicach w województwie śląskim, zbudowana pierwotnie jako ciepłownia, od 29 grudnia 2000 w składzie Południowego Koncernu Energetycznego S.A.

Elektrociepłownia Katowice

Zatrudnienie: 372 osoby (na dzień 30.09.2002r.)

Historia:

Jeszcze do niedawna Elektrociepłownia Katowice była elektrociepłownią tylko z nazwy, wytwarzała bowiem jedynie ciepło w kotłach wodnych. Po przekazaniu do eksploatacji nowego bloku energetycznego BCF-100 – dzięki przyjętej technologii wytwarzania energii w skojarzeniu – potrafiła odnaleźć się w nowej sytuacji rynkowej na polskim rynku energii.

Elektrociepłownia Katowice zaprojektowana została w latach 70-tych w związku z realizacją koncepcji „uciepłownienia” GOP i zgodnie z ówczesnymi planami – miała być centralnym źródłem ciepła dla GOP. Na obszarze Katowic występowało bardzo silne zanieczyszczenie powietrza związane nie tylko z przemysłem, lecz przede wszystkim z niską emisją pochodzącą z małych i średnich lokalnych kotłowni i palenisk indywidualnych. Ulokowanie elektrociepłowni na granicy miast Katowice i Siemianowice Śląskie było bardzo korzystne: są to tereny poza centrum miasta, otoczone zabudową przemysłową, jednocześnie bardzo blisko odbiorców energii cieplnej, w miejscu nieuciążliwym dla mieszkańców.

W pierwszym etapie przewidywano budowę kotłów wodno-pyłowych, zaś drugi obejmował zrealizowanie bloków ciepłowniczych pracujących w gospodarce skojarzonej.

Niestety, plany zostały zrealizowane tylko częściowo. Po uruchomieniu na początku 1985r. dwóch kotłów wodno–pyłowych o mocy cieplnej 144 MWt każdy oraz w 1991r. kotła wodnego o mocy 233 MWt, przerwano cykl inwestycyjny.

Niemniej przemiany gospodarcze wymusiły konieczność dostosowania się do nowych realiów rynkowych przy równoczesnej weryfikacji dotychczasowego zapotrzebowania na energię cieplną. Dzięki budowie bloku energetycznego stało się możliwe zlikwidowanie dziesiątek lokalnych kotłowni, a efekt ekologiczny przedsięwzięcia jako programu likwidacji niskiej emisji w aglomeracji katowickiej zwielokrotnił efekt samej elektrociepłowni.

W pierwszym etapie budowy wykonano część infrastruktury dla planowanych inwestycji, czyli bloków ciepłowniczych pracujących w układzie gospodarki skojarzonej.

Konieczna stała się zmiana struktury wytwarzania energii cieplnej, a także wprowadzenie bardziej ekonomicznej, przyjaznej dla środowiska naturalnego technologii i urządzeń najnowszej generacji.

Plany elektrociepłowni okazały się zbieżne z zamierzeniami Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., które ogłosiły konkurs ofert na inwestycje nowe, odtworzeniowe i modernizacyjne w energetyce. EC Katowice zgłosiła ofertę na realizację bloku ciepłowniczego BCF z kotłem fluidalnym.

Realizując politykę rządu wytwarzania energii czystej, taniej i przyjaznej dla środowiska naturalnego, będącej w zgodzie z obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej oraz z przepisami z zakresu ochrony środowiska – obowiązującymi w tym czasie w Polsce – podjęto kroki w kierunku wybudowania nowoczesnej jednostki produkującej energię cieplną skojarzoną z produkcją energii elektrycznej z jednego bloku ciepłowniczo–kondensacyjnego.

Oznacza to, że produkując energię elektryczną wykorzystuje się ciepło odpadowe zawarte w parze wodnej do ogrzewania, eliminując pracę dotychczasowych kotłów wodnych. Ewidentny jest tu zysk ekologiczny i ekonomiczny. Ta sama ilość ciepła, a dodatkowo energia elektryczna przy zdecydowanie niższym zanieczyszczeniu środowiska.

Poszukiwano rozwiązań kotła umożliwiających spalanie gorszych paliw i paliw odpadowych. Takim rozwiązaniem był właśnie kocioł fluidalny umożliwiający spalanie węgli gorszych jakości i mułów węglowych powstałych w procesie uzdatniania węgla i dotychczas składowanych na składowiskach. Budując blok BCF-100 uwzględniono również konieczność dostosowania w przyszłości polskiego prawa do wdrożenia Dyrektyw Unii Europejskiej (IPPC) i stosowania najlepszych dostępnych technologii (BAT) w celu zapobiegania powstawaniu i kontroli zanieczyszczeń.

Tak więc, do końca roku 1999 Elektrociepłownia Katowice dostarczała energię, produkując ciepło w oparciu o kotły wodne, o łącznej mocy 510 MWt.

W dniu 6 stycznia 2000r. oddano do eksploatacji blok ciepłowniczo-kondensacyjny BCF-100 o mocy 135 MWe i 200 MWt, pracujący w gospodarce skojarzonej, który stał się podstawową jednostką produkcyjną w Elektrociepłowni Katowice.

Obecnie, dzięki produkcji ciepła w gospodarce skojarzonej, tylko szczytowe zapotrzebowanie na energię cieplną pokrywane jest z kotłów wodnych.

Dane techniczne:

Elektrociepłownia posiada koncesje na wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej i składa się obecnie z:

– 2 kotłów wodnych WP120 o mocy 140 MW każdy

– 1 kotła wodnego WP200 o mocy 233 MW

– bloku ciepłowniczo – kondensacyjnego BCF-100 o mocy cieplnej 200 MW i elektrycznej 135 MW

Na lokalnym rynku ciepła, a także w związanych z nim planach energetycznych i wariantach „uciepłownienia” , Elektrociepłownia Katowice zajmuje stałą i mocną pozycję, pozostając podstawowym źródłem energii cieplnej dla miast województwa śląskiego : Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec i Czeladź.


Podziel się

Skomentuj