Elektrociepłownia Gorzów

PGE Elektrociepłownia Gorzów Spółka Akcyjna to miejska elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim położona w dzielnicy Górczyn. Od 2007 roku Elektrociepłownia należy do największej energetycznej grupy kapitałowej w kraju – PGE Polska Grupa Energetyczna SA.

Elektrociepłownia Gorzów

Historia:

1939

Rozpoczęcie budowy elektrowni.

1945

Zdemontowanie i wywiezienie wszystkich urządzeń elektrowni.

1947

Rozpoczęcie I etapu odbudowy elektrowni (instalacja trzech kotłów parowych SMV oraz trzech turbin kondensacyjnych Stal).

1950

Synchronizacja pierwszego turbozespołu z siecią elektroenergetyczną.

ROK NARODZIN ELEKTROWNI GORZÓW.

1954

Rozpoczęcie II etapu odbudowy elektrowni (instalacja kotła parowego Pauker i turbiny przeciwprężnej Stal).

1967

Połączenie Elektrowni Gorzów z Zakładem Energetycznym Gorzów oraz rozpoczęcie III etapu rozbudowy, obejmującego m. in. turbozespół przeciwprężny prod. Zamech-Elbląg.

1973

Rozpoczęcie IV etapu rozbudowy o kocioł wodny i dwa kotły parowe prod. Rafako oraz dwa turbozespoły kondensacyjne prod. Zamech-Elbląg.

1977

Uruchomienie drugiego bloku węglowego – ECII

1993

Wyodrębnienie Elektrociepłowni Gorzów ze struktur Zakładu Energetycznego w samodzielne przedsiębiorstwo.

1994

Przekształcenie Elektrociepłowni Gorzów w spółkę akcyjną Skarbu Państwa oraz rozpoczęcie procesu wewnętrznej restrukturyzacji.

1996

Podpisanie kontraktu na realizację pod klucz pierwszego w Polsce zespołu gazowo-parowego z ABB Zamech oraz powołanie pierwszej spółki-córki Przedsiębiorstwo Robót Remontowych „El-Gor” Sp. z o.o.

1997

Rozpoczęcie budowy zespołu gazowo-parowego oraz powołanie drugiej spółki-córki Przedsiębiorstwo Robót Remontowych „Energorem” Sp. z o.o.

1999

Przekazanie zespołu gazowo-parowego do eksploatacji.

2000

Obchody 50-lecia działalności zakładu.

2001

Zakup 60% udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

2002

Rozpoczęcie prac nad wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.

2003

Oddanie do eksploatacji magistrali ciepłowniczej, łączącej Elektrociepłownię z Osiedlem Staszica.

2004

• Własność akcji stanowiących 69% kapitału zakładowego EC Gorzów SA została przeniesiona przez Skarb Państwa na PSE SA.

• Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, opartego na Systemie Zarządzania Jakością (zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2000), Systemie Zarządzania Środowiskowego (zgodnie z normą PN-EN ISO 14001:1998) oraz Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (zgodnie z normą PN-N 18001:1999).

• Otrzymanie certyfikatów potwierdzających stosowanie w spółce metod zarządzania zgodnych z międzynarodowymi standardami.

2005

• Podpisanie umowy sprzedaży pozostałych udziałów Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Tym samym EC Gorzów SA staje się właścicielem 99,12% udziałów spółki PEC Gorzów Sp. z o.o.

• Dostosowanie systemu zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy do wymagań opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny – najnowszych wydań norm PN-EN ISO 14001:2005 i PN-N 18001:2004.

2006

• Rozpoczęcie procesu nieodpłatnego wydawania akcji Spółki uprawnionym pracownikom.

• Odkupienie akcji spółki PEC Gorzów Sp. z o.o. od Energo-Utech SA, tym samym Spółka stała się stuprocentowym udziałowcem gorzowskiego PEC-u.

2007

• Elektrociepłownia „Gorzów” SA weszła w skład PGE Polska Grupa Energetyczna.

• Wybudowanie i oddanie do eksploatacji elektrofiltru dla kotła OP-140, (inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

2008

W związku z wejściem do Grupy Kapitałowej PGE nastąpiła zmiana nazwy spółki na PGE Elektrociepłownia Gorzów Spółka Akcyjna oraz zmiana znaku graficznego, wycofanie z eksploatacji turbozespołu TC 30/5.

Dane techniczne:

Kocioł parowy

W PGE Elektrociepłowni Gorzów SA urządzenia wytwórcze podzielone są na dwie części – zespół gazowo-parowy ECI (który zastąpił ECI – najstarszą część elektrociepłowni wybudowaną w latach 50.) oraz ECII

Urządzenia ECI współpracujące z blokiem gazowo-parowym:

– turbozespół przeciwprężny typu DDM – 55 o mocy elektrycznej 5 MW,

– turbozespół upustowo-przeciwprężny 3P6-6 o mocy elektrycznej 6 MW

W skład ECII, wybudowanej w latach 70-tych wchodzą:

– dwa kotły parowe OP-140 o jednostkowej nominalnej mocy cieplnej 98,4 MW,

– turbozespół ciepłowniczy upustowo-kondensacyjny TC 32 o mocy elektrycznej 32 MW,

– kocioł wodny WP-70 o mocy cieplnej nominalnej 81,4 MW.

Dane produkcyjne:

W roku 2008 PGE Elektrociepłownia Gorzów SA wyprodukowała 1 783 015 GJ ciepła, z czego 73% stanowi produkcja wykonana przez blok gazowo-parowy. Pozostała produkcja, tj. 27% wykonana została przez blok węglowy ECII.

Struktura produkcji ciepła w roku 2008 przedstawiała sie następująco::

– woda grzewcza – 81% produkcji ogólnej ciepła,

– para technologiczna 0,4 MPa – 16% produkcji ogólnej ciepła,

– para technologiczna 1,2 MPa – 3% produkcji ogólnej ciepła

Zespół gazowo-parowy

Wielkość wyprodukowanej w roku 2008 w PGE Elektrociepłowni Gorzów SA energii elektrycznej wynosi 601 533 MWh, z czego 70% stanowi produkcja wykonana przez blok gazowo-parowy. Pozostała produkcja, tj. 30% wykonana została przez blok węglowy ECII.

Struktura produkcji energii elektrycznej w roku 2008 przedstawiała sie następująco:

– produkcja w skojarzeniu – 77% produkcji ogólnej energii elektrycznej,

– produkcja w kondensacji – 23% produkcji ogólnej energii elektrycznej.

źródła:

www.ecg.com.pl


Podziel się

Skomentuj