Elektrociepłownia Energetyka Boruta

Energetyka Boruta Sp. z o.o. – znajduje się w Zgierzu w województwie łódzkim i jest spadkobiercą i kontynuatorem uruchomionej ponad 50 lat temu elektrociepłowni przemysłowej "Zakładów Przemysłu Barwników "Boruta" S.A.

Historia:

Spółka „Energetyka Boruta” rozpoczęła działalność 1 maja 1998 roku na podstawie Aktu Założycielskiego z dnia 8 kwietnia 1998 roku.

Dane techniczne:

Dane techniczne elektrociepłowni Energetyka Borta Sp. z o.o.

Rok uruchomienia – 1961

Rok uruchomienia ostatniego turbozespołu – 1968

Rodzaj paliwa podstawowego – Węgiel/biomasa

Liczba kotłów energetycznych – 2

Liczba kotłów ciepłowniczych – 1

Wydajność osiągalna wszystkich kotłów [t/h] – 262

Moc znamionowa wszystkich kotłów [MW] – 185

Liczba turbozespołów – 2

Moc elektryczna zainstalowana [MW] – 36,3

Produkcja energii elektrycznej brutto (2007) [MWh] – 26 282

Produkcja energii cieplnej brutto (2007) [GJ] – 744 842

Kocioł K3 OF-100 jest obecnie podstawową jednostką produkcyjną Spółki powstałą w wyniku przeprowadzonej w latach 2001-2003 modernizacji kotła OP-140 przy zastosowaniu fluidalno – pyłowego Hybrydowego Układu Spalania (HUS). Spółka jest właścicielem PATENTU Nr 174562 na wynalazek pt. „Kocioł z hybrydowym układem spalania i sposób spalania w kotle z hybrydowym układem spalania”

HUS stanowi połączenie spalania fluidalnego w stacjonarnym złożu zbudowanym w leju komory paleniskowej z tradycyjnym spalaniem pyłu węglowego w jednej komorze paleniskowej z ewentualnym dodawaniem sorbentu dla zwiększenia redukcji SO2. Kocioł po modernizacji opalany jest węglem brunatnym (przed modernizacją opalany był węglem kamiennym), z możliwością spalania również węgla kamiennego i innych paliw alternatywnych, co obecnie stanowi przedmiot badań.

Modernizacja kotła OF-100 pozwoliła Spółce dostosować się do standardów obowiązujących w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1584). Emisje dwutlenku siarki oraz tlenków azotu zmniejszyły się w sposób znaczący i są znacznie niższe od wielkości dopuszczalnych. Ponieważ zmodernizowany kocioł stał się podstawowym źródłem energetycznego spalania paliw w Spółce, zatem jego pozytywny wpływ na środowisko, dzięki ograniczeniu czasu pracy pozostałych kotłów pyłowych, emitujących większe ilości gazów do powietrza, znacznie się zwiększy.

Przeprowadzenie przedmiotowej modernizacji pozwoliło na znaczące obniżenie kosztów zmiennych produkcji, poprzez zamianę paliwa podstawowego kotła z węgla kamiennego na tańszy węgiel brunatny, z możliwością spalania również paliw alternatywnych (biomasy). Ponadto modernizacja umożliwiła dostosowanie podstawowej jednostki produkcyjnej pary do zmniejszonego odbioru ciepła w wodzie i parze.

1. Energia cieplna wytwarzana w zakładzie przesyłana jest do odbiorców za pomocą trzech sieci cieplnych. Długości tych sieci wynoszą odpowiednio:

– Sieć wody gorącej 133/74°C – 2×3,1 km,

– Sieć pary 0,6 MPa – 2,9 km,

– Sieć pary 1,2 MPa – 2,1 km.

2. Sieć dystrybucyjną energii elektrycznej stanowi 15 stacji trafo 6/0,4 kV


Podziel się

Skomentuj