Elektrociepłownia EC Nowa

Elektrociepłownia znajduje się w Dąbrowie Górniczej w województwie śląskim.

Historia:

Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o. o. została wyodrębniona ze struktury Huty Katowice S.A. jako odrębny podmiot gospodarczy z zadaniem dokładnie takim samym jak w poprzedniej strukturze tj. dostarczania energi niezbędej do pracy Huty Katowice.

W dniu 29 marca 2001 podpisano akt notarialny powołujący Elektrociepłownię EC Nowa Sp. z o.o., przy kapitale zakładowym w 100 % pokrytym przez Hutę Katowice. Lista wspólników elektrociepłowni to:

Jej zadania produkcyjne nie uległy zmianie i w dalszym ciągu jest dostawcą podstawowych mediów zarówno dla ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej jak i dla tych odbiorców, dla których ArcelorMittal Poland S.A. miała uprzednio podpisane umowy dostawy.

Elektrociepłownia EC Nowa

ZATRUDNIENIE:

Obecny stan zatrudnienia: 402 osóby

w tym:

pracownicy umysłowi – 119 osób

pracownicy fizyczni – 283 osóby

Dane techniczne:

Elektrociepłownia składa się z:

– 5 turbozespołów o łącznej mocy elektrycznej 150 MW, współpracujących z 6 kotłami parowymi,

– 1 kotła ciepłowniczego wodnego, o łącznej osiągalnej mocy cieplnej 588 MW.

Elektrociepłownia EC Nowa Sp. z o.o. wytwarza następujące produkty:

Dmuch wielkopiecowy (sprężone powietrze wzbogacone w tlen wykorzystywane w procesie wielkopiecowym).

Powietrze sprężone dla bloków rozdziału powietrza.

Energię elektryczną dla potrzeb własnych i odbiorców zewnętrznych.

Ciepło do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla PEC Dąbrowa Górnicza.

Ciepło do ogrzewania dla ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Ciepłą wodę użytkową dla ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Parę 0,8 MPa oraz 3 MPa do technologii dla ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Wodę zdemineralizowaną i zmiękczoną dla potrzeb własnych oraz ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Wodę chłodzącą dla potrzeb własnych oraz odbiorców zewnętrznych.

W strukturze organizacyjnej Spółki zostały wydzielone cztery podstawowe jednostki organizacyjne biorące udział w procesie produkcyjnym tj.:

– Oddział kotłowy

– Oddział maszynowy

– Oddział gospodarki wodnej

– Oddział elektryczny

Oddział kotłowy

Zakres działania oddziału obejmuje wytwarzanie pary o ciśnieniu 9 MPa i temperaturze 540 0 C.

Główne wyposażenie oddziału stanowi:

5 kotłów parowych OPG 230 opalanych pyłem węglowym oraz mieszaniną gazów odpadowych pochodzących z procesów hutniczych (gaz wielkopiecowy, konwertorowy oraz koksowniczy),

1 kocioł parowy OPG 430 opalany pyłem węglowym oraz mieszaniną gazów odpadowych z procesów hutniczych.

Wszystkie kotły rozpalane są wyłącznie gazem koksowniczym.

W zakresie gospodarki węglem oddział posiada składowisko o pojemności 45- 60 tys. ton węgla (w zależności od sortymentu), wywrotnicę wagonową, urządzenia do zwałowania i załadunku węgla na przenośniki taśmowe.

Odpady z kotłów w całości zagospodarowane są w sposób bezpieczny poza Spółką i nie są składowane w sposób trwały na terenie Spółki.

Zatrudnienie w oddziale kształtuje się na poziomie 104 pracowników, w tym 7 osób dozoru.

Oddział maszynowy

Zakres działania oddziału obejmuje wytwarzanie następujących mediów

dmuch wielkopiecowy

sprężone powietrze

energia elektryczna

ciepło grzewcze oraz ciepła woda użytkowa

para 0,8 MPa i 3 MPa do technologii

woda odgazowana zdemineralizowana oraz zmiękczona

Wyposażenie produkcyjne oddziału stanowią:

3 turbodmuchawy wielkopiecowe

5 turbosprężarek powietrza

3 turbogeneratory upustowo- kondensacyjne o mocy 25 MW

1 turbogenerator ciepłowniczy o mocy elektrycznej 45 MW

wymienniki ciepłownicze podstawowe oraz szczytowe pracujące w dwóch układach ciepłowniczych:

– zasilających system ciepłowniczy miasta Dąbrowa Górnicza

– zasilających system ciepłowniczy ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej

Zatrudnienie w oddziale wynosi 100 osób w tym 7 osób dozoru.

Oddział gospodarki wodnej

Podstawowym zakresem działania oddziału jest przygotowanie wody do uzupełniania obiegów wodno- parowych oraz zapewnienie dostaw wody chłodzącej dla elektrociepłowni i odbiorców zewnętrznych.

W skład wyposażenia oddziału wchodzą:

– chemiczna oczyszczalnia wody produkująca wodę zdemineralizowaną oraz zmiękczoną do uzupełniania: obiegu wodno- parowego elektrociepłowni, układów ciepłowniczych oraz technologii huty

– układ wody chłodzącej typu zamkniętego wyposażony w 3 chłodnie hiperboloidalne o wydajności 30 tys. m3/h

– pompownia wody chłodzącej wyposażona w 10 pomp o wydajności 10 tys. m3/h, pracujących w układzie kolektorowym

Oddział zatrudnia 31 osób w tym 3 pracowników dozoru.

Oddział elektryczny

Podstawowym zakresem działania oddziału jest utrzymanie sprawnej pracy urządzeń elektrycznych Spółki, zapewniających ciągłą dostawę energii elektrycznej dla potrzeb własnych oraz dla odbiorców zewnętrznych.

Elektrociepłownia EC Nowa

Do realizacji ww. zadania należą głównie szeroko pojmowane czynności eksploatacyjne rozdzielni 110 kV, 6 kV, 0,4 kV wraz z transformatorami oraz liniami kablowymi łączącymi poszczególne działy (18 rozdzielni 6 kV [typ S], 28 rozdzielni 0,4 kV [typ T]).

Niezależnie od ww. obiektów w wyposażenie elektryczne wchodzą rozdzielnie prądu stałego zasilające urządzenia energetyczne obiektów technologicznych i oświetlenie awaryjne o napięciu 220 V z bateriami akumulatorów.

W zakres działania oddziału wchodzi także bieżąca współpraca z Dyspozycją Mocy ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej w zakresie konfiguracji sieci kablowych 110 kV oraz racjonalizacji poboru mocy przez ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Dąbrowie Górniczej.

Oddział elektryczny zatrudnia 36 osób w tym 7 pracowników dozoru.

Działalność eksploatacyjna wspomagana jest zapleczem technicznym zajmującym się przygotowaniem, nadzorem i planowaniem remontów maszyn i urządzeń wytwórczych oraz całej infrastruktury Spółki.

Działalność tego pionu sprowadza się jedynie do nadzoru, odbioru oraz organizacji remontów z wyjątkiem bezpośredniego wykonawstwa.

Wszelkie remonty przeprowadzane są w Spółce wyłącznie metodą zleceń zewnętrznych stosując w szerokim zakresie metodę przetargów.

www.ecnowa.pl


Podziel się

Skomentuj