Elektrociepłownia Czechnica

Elektrociepłownia "Czechnica" wchodzi w skład Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Położona w miejscowości Siechnice, zasila w energię cieplną Wrocław.

Elektrociepłownia Czechnica


Elektrociepłownia Czechnica

Historia:

Przejęcie elektrowni od władz radzieckich nastąpiło 1 marca 1947 r. W elektrowni znajdowały się wtedy: turbozespół 3 o mocy 4,2 MW, turbozespół 4 o mocy 8,75 MW, lecz ze zniszczoną turbiną oraz trzy kotły niskoprężne (16 atn, 375°C) 8, 9 i 10 o wydajności po 17,8 t/h, przy czym kocioł 10 był poważnie uszkodzony. Pozostałe urządzenia energetyczne o mocy ok. 100 MW były zdemontowane. Wszystkie wymienione urządzenia w chwili przejmowania elektrowni były nieczynne.

Dyrekcja wrocławska ZEODś, której podporządkowano elektrownię, przystąpiła bezzwłocznie do jej odbudowy i uruchamiania. W rekordowym tempie, bo już 31 grudnia 1947 r., uruchomiono kotły 8 i 9 wraz z turbozespołem 3, połączonym z siecią za pośrednictwem stacji 100/40/10 kV w Czechnicy. Turbozespołu 4, ze względu na poważne uszkodzenie turbiny, nie udało się uruchomić. Wykorzystano jedynie generator, który pracował jako kompensator mocy biernej. W 1950 roku odbudowano i uruchomiono kocioł 10 jako ostatnią podstawową jednostkę starej elektrowni.

W międzyczasie podjęta została decyzja o budowie nowej elektrowni o mocy 110 MW, z wykorzystaniem istniejących budynków i budowli.

Założenia projektowe i wstępny projekt budowy zostały opracowane w latach 1949-1950 przez Warszawskie Biuro Projektów Energetycznych. W założeniach tych przyjęto, że podstawowe urządzenia elektrowni stanowić będą kotły i turbozespoły importowane z Czechosłowacji, zaś pozostałe urządzenia dostarczone będą przez przemysł krajowy.

W roku 1950 po powołaniu dyrekcji budowy elektrowni, rozpoczęto prace wstępne, które wkrótce przerwano, w związku z zakwestionowaniem projektu przez ekspertów radzieckich.

W kwietniu 1952 r. uległ uszkodzeniu generator turbozespołu 3 i w związku z decyzją budowy nowej elektrowni, nie podjęto naprawy generatora. W następnym roku zdemontowano oba turbozespoły 3 i 4 celem przeniesienia ich do elektrowni Skałeczno, gdzie w późniejszych latach zostały uruchomione. Dokonano również demontażu pozostałych urządzeń i rozbiórki starej kotłowni.

W 1953 r. po wykonaniu dokumentacji techniczno-roboczej, rozpoczęto przebudowę elektrowni. Formalnie elektrownia Czechnica była budową nową. ponieważ wartość odzysków poniemieckich sięgała zaledwie ok. 15% kosztów budowy. Pod względem budowlanym była to jednak przeważnie adaptacja, m.in. budynków pompowni, maszynowni i centralnej młynowni. Stację zmiękczania wody usytuowano w wydzielonej hali starej kotłowni, natomiast kotłownię wybudowano od nowa.

Podstawowe urządzenia elektrowni stanowiły:

cztery kotły pyłowe, opromieniowane o wydajności po 105/130 t/h i parametrach pary 7,8 MPa (80 atn) i 500°C, firmy I-sza Brneńska,

dwa turbozespoły po 55 MW firmy Śkoda, współpracujące blokowo (po 2 kotły na blok) z kotłami.

W skład gospodarki nawęglania wchodziło: składowisko węgla wraz z umaszynowieniem oraz centralna młynownia z czterema młynami bębnowo-kulowymi o wydajności po 25 t/h każdy. Transport pyłu węglowego do kotłowni odbywał się pneumatycznie. Odprowadzanie odpadów paleniskowych ? hydraulicznie na pobliskie żużlowisko. Turbiny pracowały z chłodzeniem w obiegu zamkniętym z odbudowanymi chłodniami kominowymi nr 1 i 22 o wydajnościach 9000 m3/h i 10000 m3/h.

Współpracę z systemem energetycznym utrzymywano za pośrednictwem nowej stacji 110/40 kV, powiązanej z siecią systemową 110 kV. Potrzeby własne zasilano z zaczepów generatorów przez dwa transformatory 10,6/6,3 kV i transformatora rezerwowego 42/6,3 kV.

Woda dla potrzeb technologicznych elektrowni pobierana była z rzeki Oława i uzdatniana w stacji przygotowania wody. Woda do obiegu kotłowego była dodatkowo zmiękczana w wymiennikach sodowych i odparowywana w wyparkach.

W wyniku zrealizowanych inwestycji synchronizacja pierwszego turbozespołu z siecią nastąpiła 20 września 1955 r. Turbozespół 1 wraz z kotłami 1 i 2 przekazano do eksploatacji 10 grudnia 1955 r. Turbozespół 2 synchronizowano z siecią 28 lutego 1956 r., a 23 marca tegoż roku wraz z kotłami 3 i 4 przekazano do wstępnej eksploatacji. Tak więc w 1956 r. Elektrownia Czechnica uzyskała planowaną moc 110 MW.

W 1959 r. zapadła decyzja o dalszej rozbudowie elektrowni, polegającej na zainstalowaniu trzeciego turbozespołu o mocy 32 MW firmy I-sza Brneńska. Podwyższenie mocy elektrowni było możliwe dzięki zwiększeniu wydajności kotłów w wyniku modernizacji.

Turbozespół 3 został przekazany do eksploatacji w grudniu 1961 r. Zrealizowanie tej inwestycji pozwoliło zwiększyć moc zainstalowaną elektro­wni do 142 MW. W 1967 r. oddano do eksploatacji nowo wybudowaną pompownię, wraz z ujęciem wody z rzeki Odry. W 1974 r. zakończono budowę i uruchomiono stację demineralizacji, co pozwoliło wyeliminować z pracy nieekonomiczne wyparki i uniezależnić produkcję wody dodatkowej od ruchu turbozespołów oraz poprawiło jakość wód w obiegach parowo-wodnych.

W marcu 1974 r. zespół ekspertów z udziałem przedstawicieli MGiE rozpatrzył opracowaną przez „Energoprojekt” Warszawa wielowariantową „Koncepcję ciepłownictwa m. Wrocławia”, opowiadając się za wyborem wariantu II, tj. za przebudową elektrowni Czechnica na elektrociepłownię. Opracowanie całokształtu dokumentacji powierzono „Energoprojektowi” Gliwice.

Założenia techniczno-ekonomiczne zostały opracowane w 1975 r. i zatwierdzone przez MGiE w 1976 r. Zgodnie z założeniami całość przedsięwzięcia podzielona została na następujące zadania inwestycyjne:

zadanie nr 1 – wymiana dwóch turbin kondensacyjnych 55 MW na ciepłownicze,

zadanie nr 2 – budowa dwóch kotłów wodnych WP-120,

zadanie nr 3 – budowa składowiska odpadów paleniskowych,

zadanie nr 4 – przystosowanie turbozespołu 3 do pracy ciepłowniczej.

Przebudowę elektrowni na elektrociepłownię rozpoczęto w kwietniu 1979 r. od wykonania prowizorycznego źródła ciepła, niezbędnego do zasilania Kombinatu Ogrodniczego w Siechnicach. Następnie przystosowano turbinę 3 do pracy ciepłowniczej z wykorzystaniem przelotni, przyśpieszając realizację zadania nr 4. W wyniku zrealizowania powyższych przedsięwzięć, w grudniu 1979 r. zapewniono Kombinatowi Ogrodniczemu moc cieplną 35 MW (30 Gcal/h), zaś w marcu 1980 r. – 70 MW (60 Gcal/h).

Do realizacji zadania nr 1, tj. do wymiany turbin, przystąpiono w 1979 r., rozpoczynając od turbiny 2. Instalowane turbiny ciepłownicze typu 7C50 są jednostkami prototypowymi, produkcji „ZAMECH” Elbląg. Moc znamionowa turbiny wynosi 50 MW mocy elektrycznej oraz 123 MW (106 Gcal/h) mocy cieplnej; przy pracy ekonomicznej, odpowiednie moce wynoszą 45 MW oraz 103 MW (88 Gcal/h). Prace prowadzono w niezwykle trudnych warunkach, podczas eksploatacji pozostałych urządzeń i instalacji elektrociepłowni. Konieczność dopasowywania współpracujących urządzeń oraz prototypowość turbiny wpływały na przedłużenie robót montażowych, a następnie rozruchu turbiny. Z tego względu, jeszcze przed uruchomieniem turbiny, oddano do użytku wymiennik szczytowo-rozruchowy o mocy cieplnej 127 MW (109 Gcal/h), będący integralną częścią źródła podstawowego. Z wymiennika tego 2 listopada 1981 r. popłynęło pierwsze ciepło do Wrocławia. Dla zapewnienia zasilania pomp obiegu ciepłowniczego, uruchomiono transformator potrzeb własnych ogólnych (TO) 115/6,3 kV.

Turbinę ciepłowniczą 2 wraz z członem ciepłowniczym przekazano do eksploatacji 23 listopada 1982 r. Wymianę turbiny 1 rozpoczęto w 1980 r., zaś oddanie do eksploatacji nastąpiło 27 czerwca 1983 r. nPo zrealizowaniu zadań inwestycyjnych nr 4 i 1, moc cieplna elektrociepłowni wynosi 261 MW (224 Gcal/h) oraz moc elektryczna 132 MW.

Realizacji zadań inwestycyjnych nr 2 i 3 do 1989 r. nie rozpoczęto. Budowa dwóch kotłów wodnych typu WP-140 przewidziana jest wstępnie na lata 1991 – 1995. W tym też czasie winno zostać wybudowane składowisko odpadów paleniskowych dla EC-Czechnica, dla którego ciągle brak jest wymaganych rozstrzygnięć lokalizacyjnych.

Opis techniczny:

Moc elektryczna 110 MW oraz cieplna 294 MWt.

źródła:

www.kogeneracja.com.pl

zdjęcie:

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Siechnice_Elektrocieplownia.jpg&filetimestamp=20090512215205

autor: Slawomir Duda-Klimaszewski


Podziel się

Skomentuj